گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مهندسي برق نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مهندسي برق ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي برق دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي برق، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي برق، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۲:۴۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مهندسي برق است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مهندسي برق ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي برق، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي برق، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۰۳:۱۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته آموزش زبان انگليسي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته آموزش زبان انگليسي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت آموزش زبان انگليسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت آموزش زبان انگليسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۳:۳۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته آموزش زبان انگليسي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته آموزش زبان انگليسي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت آموزش زبان انگليسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت آموزش زبان انگليسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۲:۱۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته شيمي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته شيمي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت شيمي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت شيمي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۷:۱۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته علوم تربيتي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته علوم تربيتي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت علوم تربيتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم تربيتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۹:۰۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته زيست شناسي سلولي و مولكولي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته زيست شناسي سلولي و مولكولي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت زيست شناسي سلولي و مولكولي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت زيست شناسي سلولي و مولكولي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۲:۴۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته زيست شناسي سلولي و مولكولي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته زيست شناسي سلولي و مولكولي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيتزيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت زيست شناسي سلولي و مولكولي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت زيست شناسي سلولي و مولكولي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۰:۵۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مديريت دولتي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مديريت دولتي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت دولتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت دولتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۹:۱۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته تربيت بدني نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته تربيت بدني ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت تربيت بدني دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت تربيت بدني، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت تربيت بدني، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۷:۳۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: