گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مديريت بازرگاني نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مديريت بازرگاني ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت بازرگاني دانشگاه آزادمي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت بازرگاني، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت بازرگاني، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۶:۴۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مديريت بازرگاني است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مديريت بازرگاني ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت بازرگاني، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت بازرگاني، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۴:۳۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته روانشناسي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته روانشناسي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت درتكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت روانشناسي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت روانشناسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت روانشناسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۲:۳۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته روانشناسي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته روانشناسي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت روانشناسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت روانشناسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۰:۴۴ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته حقوق نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته حقوق ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت درتكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت حقوق دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت حقوق، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت حقوق، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۹:۰۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته حقوق است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته حقوق ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت حقوق، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت حقوق، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۷:۱۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته تربيت بدني است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته تربيت بدني ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت تربيت بدني، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت تربيت بدني، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۱:۱۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته علوم جغرافيايي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته علوم جغرافيايي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت علوم جغرافيايي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم جغرافيايي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۱:۴۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي 96تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته علوم جغرافيايي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته علوم جغرافيايي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت علوم جغرافيايي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم جغرافيايي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۲۶:۲۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته زبان و ادبيات فارسي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت زبان و ادبيات فارسيدانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت زبان و ادبيات فارسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت زبان و ادبيات فارسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۱:۱۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: