گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مديريت فناوري اطلاعات توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات، تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت فناوري اطلاعات، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت فناوري اطلاعات 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مديريت فناوري اطلاعات، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت فناوري اطلاعات، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت فناوري اطلاعات 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۵۷:۴۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته زمين شناسي پترولوژي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي درصورت كسب حدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي، تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زمين شناسي پترولوژي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زمين شناسي پترولوژي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت زمين شناسي پترولوژي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زمين شناسي پترولوژي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زمين شناسي پترولوژي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۹:۳۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي پليمر توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي پليمر، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي پليمر 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي پليمر، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي پليمر، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي پليمر 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۲:۱۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته محيط زيست برنامه ريزي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي، تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري محيط زيست برنامه ريزي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري محيط زيست برنامه ريزي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت محيط زيست برنامه ريزي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري محيط زيست برنامه ريزي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري محيط زيست برنامه ريزي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۱:۰۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته فلسفه توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري فلسفه درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري فلسفه ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري فلسفه، تكميل ظرفيت دكتري فلسفه 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري فلسفه، تكميل ظرفيت دكتري سراسري فلسفه 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت فلسفه، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري فلسفه، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري فلسفه 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۹:۴۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته علوم جانوري فيزيولوژي جانوري توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري درصورت كسبحدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري، تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم جانوري فيزيولوژي جانوري، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۷:۲۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي ، تراز داوطلبان است ( و نهرتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۵:۵۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته الهيات كلام توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام، تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري الهيات كلام، تكميل ظرفيت دكتري سراسري الهيات كلام 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت الهيات كلام، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري الهيات كلام، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري الهيات كلام 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۲:۳۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده دردفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك، تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۰:۲۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته فرآورده هاي چند سازه چوب توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب درصورت كسب حدنصاب (تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب، تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري فرآورده هاي چند سازه چوب، تكميل ظرفيت دكتري سراسري فرآورده هاي چند سازه چوب 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت فرآورده هاي چند سازه چوب، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري فرآورده هاي چند سازه چوب، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري فرآورده هاي چند سازه چوب 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۷:۴۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: