گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته علوم اجتماعي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي، تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم اجتماعي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم اجتماعي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم اجتماعي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم اجتماعي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم اجتماعي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۵:۳۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي شيمي بيوتكنولوژي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي درصورت كسب حدنصاب ترازقبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريمتراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي شيمي بيوتكنولوژي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۹:۰۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري توسعه كشاورزي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته توسعه كشاورزي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري توسعه كشاورزي درصورت كسب حدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري توسعه كشاورزي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري توسعه كشاورزي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري توسعه كشاورزي، تكميل ظرفيت دكتري توسعه كشاورزي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري توسعه كشاورزي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري توسعه كشاورزي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت توسعه كشاورزي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري توسعه كشاورزي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري توسعه كشاورزي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۹:۱۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري باستان شناسي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته باستان شناسي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري باستان شناسي درصورت كسب حدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري باستان شناسي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري باستان شناسي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري باستان شناسي، تكميل ظرفيت دكتري باستان شناسي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري باستان شناسي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري باستان شناسي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت باستان شناسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري باستان شناسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري باستان شناسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۱:۵۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي درصورت كسبحدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي، تكميل ظرفيت دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۰:۴۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه تعليم و تربيت 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته فلسفه تعليم و تربيت توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري فلسفه تعليم و تربيت درصورت كسب حدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري فلسفه تعليم و تربيت ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه تعليم و تربيت 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري فلسفه تعليم و تربيت، تكميل ظرفيت دكتري فلسفه تعليم و تربيت 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري فلسفه تعليم و تربيت، تكميل ظرفيت دكتري سراسري فلسفه تعليم و تربيت 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت فلسفه تعليم و تربيت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري فلسفه تعليم و تربيت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري فلسفه تعليم و تربيت 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۹:۰۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم و مهندسي صنايع غذايي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري علوم و مهندسي صنايع غذايي درصورت كسب حدنصاب (تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري علوم و مهندسي صنايع غذايي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم و مهندسي صنايع غذايي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري علوم و مهندسي صنايع غذايي، تكميل ظرفيت دكتري علوم و مهندسي صنايع غذايي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم و مهندسي صنايع غذايي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم و مهندسي صنايع غذايي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم و مهندسي صنايع غذايي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم و مهندسي صنايع غذايي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم و مهندسي صنايع غذايي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۰:۰۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي اقتصادي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته زمين شناسي اقتصادي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي اقتصادي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي اقتصادي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي اقتصادي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي اقتصادي، تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي اقتصادي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زمين شناسي اقتصادي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زمين شناسي اقتصادي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت زمين شناسي اقتصادي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زمين شناسي اقتصادي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زمين شناسي اقتصادي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۲:۲۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري بافت شناسي مقايسه اي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته بافت شناسي مقايسه اي  توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري بافت شناسي مقايسه اي  درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري بافت شناسي مقايسه اي  ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري بافت شناسي مقايسه اي  96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري بافت شناسي مقايسه اي، تكميل ظرفيت دكتري بافت شناسي مقايسه اي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري بافت شناسي مقايسه اي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري بافت شناسي مقايسه اي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت بافت شناسي مقايسه اي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري بافت شناسي مقايسه اي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري بافت شناسي مقايسه اي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۳:۴۴ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان شناسي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته زبان شناسي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري زبان شناسي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري زبان شناسي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان شناسي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .


برچسب: تكميل ظرفيت دكتري زبان شناسي، تكميل ظرفيت دكتري زبان شناسي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان شناسي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان شناسي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت زبان شناسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان شناسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان شناسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۲:۵۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: