گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته جغرافياي سياسي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي، تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري جغرافياي سياسي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري جغرافياي سياسي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت جغرافياي سياسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري جغرافياي سياسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري جغرافياي سياسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۴:۰۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تاريخ ايران دوره اسلام 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته تاريخ ايران دوره اسلام توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري تاريخ ايران دوره اسلام درصورت كسب حدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري تاريخ ايران دوره اسلام ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تاريخ ايران دوره اسلام 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري تاريخ ايران دوره اسلام، تكميل ظرفيت دكتري تاريخ ايران دوره اسلام 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري تاريخ ايران دوره اسلام، تكميل ظرفيت دكتري سراسري تاريخ ايران دوره اسلام 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت تاريخ ايران دوره اسلام، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري تاريخ ايران دوره اسلام، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري تاريخ ايران دوره اسلام 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۲:۰۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مطالعات زنان توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان، تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مطالعات زنان، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مطالعات زنان 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مطالعات زنان، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مطالعات زنان، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مطالعات زنان 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۱۱:۳۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي عمران مديريت ساخت توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت درصورت كسب حدنصاب (تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران مديريت ساخت، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران مديريت ساخت 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي عمران مديريت ساخت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران مديريت ساخت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران مديريت ساخت 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۰۸:۴۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي پزشكي بيوالكتريك توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك درصورت كسب حدنصاب ( تراز) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريمتراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي پزشكي بيوالكتريك، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي پزشكي بيوالكتريك 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي پزشكي بيوالكتريك، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي پزشكي بيوالكتريك، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي پزشكي بيوالكتريك 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۰۶:۱۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته بيوشيمي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي، تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري بيوشيمي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري بيوشيمي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت بيوشيمي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري بيوشيمي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري بيوشيمي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۰۲:۴۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي مكانيك جامدات توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك جامدات، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك جامدات 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي مكانيك جامدات، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك جامدات، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك جامدات 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۰۰:۰۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته زيست شناسي ميكروبيولوژي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي درصورت كسب حدنصاب ( تراز) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريمتراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي، تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زيست شناسي ميكروبيولوژي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زيست شناسي ميكروبيولوژي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت زيست شناسي ميكروبيولوژي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زيست شناسي ميكروبيولوژي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زيست شناسي ميكروبيولوژي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۵۶:۴۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي برق كنترل توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق كنترل، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق كنترل 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي برق كنترل، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق كنترل، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق كنترل 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۵۲:۵۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي شيمي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي شيمي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي شيمي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي شيمي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي شيمي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي شيمي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۵۰:۲۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: