گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته حقوق بين الملل عمومي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي، تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق بين الملل عمومي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق بين الملل عمومي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت حقوق بين الملل عمومي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق بين الملل عمومي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق بين الملل عمومي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۷:۱۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۳:۴۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي مكانيك ساخت و توليد توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد درصورت كسب حدنصاب (تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك ساخت و توليد، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك ساخت و توليد 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي مكانيك ساخت و توليد، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك ساخت و توليد، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك ساخت و توليد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۰:۳۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري ترجمه 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته ترجمه توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري ترجمه درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري ترجمه ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري ترجمه 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري ترجمه، تكميل ظرفيت دكتري ترجمه 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري ترجمه، تكميل ظرفيت دكتري سراسري ترجمه 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت ترجمه، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري ترجمه، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري ترجمه 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۵۱:۲۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري برنامه ريزي درسي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته برنامه ريزي درسي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري برنامه ريزي درسي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري برنامه ريزي درسي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري برنامه ريزي درسي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري برنامه ريزي درسي، تكميل ظرفيت دكتري برنامه ريزي درسي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري برنامه ريزي درسي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري برنامه ريزي درسي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت برنامه ريزي درسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري برنامه ريزي درسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري برنامه ريزي درسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۴۳:۴۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته زيست شناسي سلولي و مولكولي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي درصورت كسب حدنصاب (تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي، تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زيست شناسي سلولي و مولكولي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زيست شناسي سلولي و مولكولي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت زيست شناسي سلولي و مولكولي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زيست شناسي سلولي و مولكولي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زيست شناسي سلولي و مولكولي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۴:۳۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته حقوق عمومي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي، تكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق عمومي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق عمومي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت حقوق عمومي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق عمومي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق عمومي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۲:۴۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته حقوق جزا و جرم شناسي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي، تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق جزا و جرم شناسي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق جزا و جرم شناسي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت حقوق جزا و جرم شناسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق جزا و جرم شناسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق جزا و جرم شناسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۸:۲۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي هسته اي پرتو پزشكي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي درصورت كسب حدنصاب (تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي هسته اي پرتو پزشكي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۵:۴۴ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي نفت توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي نفت، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي نفت 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي نفت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي نفت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي نفت 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۲:۱۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: