گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم درصورت كسبحدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۸:۵۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته زبان و ادبيات انگليسي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي، تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان و ادبيات انگليسي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان و ادبيات انگليسي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت زبان و ادبيات انگليسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان و ادبيات انگليسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان و ادبيات انگليسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۶:۱۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته روانشناسي تربيتي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي، تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري روانشناسي تربيتي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري روانشناسي تربيتي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت روانشناسي تربيتي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري روانشناسي تربيتي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري روانشناسي تربيتي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۳:۲۴ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته پژوهش هنر توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر، تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري پژوهش هنر، تكميل ظرفيت دكتري سراسري پژوهش هنر 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت پژوهش هنر، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري پژوهش هنر، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري پژوهش هنر 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۰:۳۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گاز 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته حقوق نفت و گاز توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گاز درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گاز ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گاز 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گاز، تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گاز 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق نفت و گاز، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق نفت و گاز 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت حقوق نفت و گاز، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق نفت و گاز، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق نفت و گاز 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۹:۲۴ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي درصورت كسبحدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۸:۱۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته علوم اقتصادي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري درتكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي، تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم اقتصادي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم اقتصادي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم اقتصادي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم اقتصادي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم اقتصادي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۶:۰۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته شيمي آلي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي درصورت كسب حدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي، تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي آلي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي آلي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت شيمي آلي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي آلي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي آلي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۵۳:۲۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته رياضي محض توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض، تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري رياضي محض، تكميل ظرفيت دكتري سراسري رياضي محض 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت رياضي محض، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري رياضي محض، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري رياضي محض 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۴۴:۵۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي برق مخابرات توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق مخابرات، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق مخابرات 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي برق مخابرات، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق مخابرات، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق مخابرات 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۱۷:۰۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: