گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي برق الكترونيك توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق الكترونيك، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق الكترونيك 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي برق الكترونيك، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق الكترونيك، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق الكترونيك 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۶:۵۴ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مديريت صنعتي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي درصورت كسب حدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي، تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت صنعتي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت صنعتي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مديريت صنعتي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت صنعتي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت صنعتي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۵:۲۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مديريت دولتي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي، تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت دولتي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت دولتي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مديريت دولتي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت دولتي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت دولتي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۲:۳۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حسابداري 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته حسابداري توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري حسابداري درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري حسابداري ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حسابداري 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري حسابداري، تكميل ظرفيت دكتري حسابداري 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حسابداري، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حسابداري 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت حسابداري، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حسابداري، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حسابداري 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۰:۴۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي مكانيك تبديل انرژي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك تبديل انرژي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك تبديل انرژي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي مكانيك تبديل انرژي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك تبديل انرژي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مكانيك تبديل انرژي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۵:۱۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي كاربردي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته شيمي كاربردي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري شيمي كاربردي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري شيمي كاربردي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتريشيمي كاربردي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري شيمي كاربردي، تكميل ظرفيت دكتري شيمي كاربردي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي كاربردي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي كاربردي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت شيمي كاربردي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي كاربردي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي كاربردي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۵:۰۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز، تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۹:۵۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي عمران سازه توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه درصورت كسب حدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران سازه، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران سازه 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي عمران سازه، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران سازه، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي عمران سازه 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۰:۰۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ،رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري برايانتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .

 


برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۶:۴۸:۰۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مهندسي صنايع است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مهندسي صنايع ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي صنايع، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي صنايع، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۶:۳۳:۵۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: