گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مهندسي شيمي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مهندسي شيمي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي شيمي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي شيمي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۶:۲۶:۴۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته علوم سياسي و روابط بين الملل نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته علوم سياسي و روابط بين الملل ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيتعلوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت علوم سياسي و روابط بين الملل، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم سياسي و روابط بين الملل، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۶:۱۲:۲۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته علوم ارتباطات اجتماعي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته علوم ارتباطات اجتماعي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت علوم ارتباطات اجتماعي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم ارتباطات اجتماعي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۶:۰۵:۲۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته علوم اجتماعي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته علوم اجتماعي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم اجتماعي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت علوم اجتماعي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اجتماعي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم اجتماعي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اجتماعي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۲:۴۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد 96


با بسته شدن پرونده آزمون دكتري 96 ، آن دسته از افرادي كه از انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد 96 جا مانده اند يا مي خواهند شانس خود را براي دانشگاهي بهتر امتحان كنند منتظر انتشار دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد 96 مي مانند تا دوباره از ظرفيت هاي باقي مانده و اصطلاحا پر نشده دانشگاه ها  اقدام به انتخاب رشته كنند . با توجه به اينكه امسال آزمون دكتري دانشگاه آزاد باآزمون دكتري سراسري ادغام شده است ، تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد 96 همانند تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 يكبار برگزار مي شود . اين ادغام موجب گشته است تا شاهد تغييراتي در تراز هاي قبولي دانشگاه هاي مختلف شويم البته توانستيم حد نصاب قبولي اكثر رشته محل ها را از كارنامه هاي شركت كنندگان آزمون دكتري 96 استخراج كنيم و آماري كه در ادامه مشاهده مي كنيد ، كاملا مستند است . اما از آنجايي كه در تكميل ظرفيت دكتري 96 نمي توان به طور قطع گفت كه تراز قبولي در رشته اي كاهش مي يابد و يا بالعكس به همين دليل در اين مقاله محدوده تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد در همه رشته ها را در سه محدوده خوشبينانه ، منطقي و بدبينانه قرار داده ايم تا با مقايسه ترازي كه در كنكور دكتري آزاد 96 كسب كرده ايد با هر يك از محدوده ها ، قبولي خود را تخمين بزنيد .


برچسب: تكميل ظرفيت، تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت دكتري آزاد، تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد 96، تكميل ظرفيت دكتري آزاد 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري آزاد، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري آزاد 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت 96، تراز تكميل ظرفيت 96، تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد، تراز قبولي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد، تراز قبولي تكميل ظرفيت آزاد،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۰:۴۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اقتصادي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته علوم اقتصادي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اقتصادي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته علوم اقتصادي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اقتصادي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت علوم اقتصادي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اقتصادي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم اقتصادي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اقتصادي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۸:۱۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۸:۳۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان شناسي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته زبان شناسي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان شناسي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته زبان شناسي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان شناسي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت زبان شناسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان شناسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان شناسي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت زبان شناسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان شناسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان شناسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۳۷:۱۴ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مديريت كسب و كار MBAنيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مديريت كسب و كار MBA ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت كسب و كار MBA دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت كسب و كار MBA، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت كسب و كار MBA، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۲۳:۵۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مترجمي زبان انگليسي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مترجمي زبان انگليسي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مترجمي زبان انگليسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مترجمي زبان انگليسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۰۸:۱۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: