گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته معماري نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته معماري ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت درتكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت معماري دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت معماري، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت معماري، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۴۴:۲۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته طراحي شهري نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته طراحي شهري ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت طراحي شهري دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت طراحي شهري، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد طراحي شهري، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت طراحي شهري، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد طراحي شهري، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۳۵:۱۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مهندسي مكانيك است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مهندسي مكانيك ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي مكانيك، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي مكانيك، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۲۱:۱۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته معماري است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته معماري ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت معماري، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت معماري، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۱۵:۰۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مهندسي فناوري اطلاعات IT است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مهندسي فناوري اطلاعات IT ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT  سال 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي فناوري اطلاعات IT، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT سال 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي فناوري اطلاعات IT، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT سال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۵۸:۵۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مديريت كسب و كار MBA است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مديريت كسب و كار MBA ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA سال 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت كسب و كار MBA، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA سال 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت كسب و كار MBA، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مديريت كسب و كار MBA، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA سال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۰:۲۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته صنايع غذايي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته صنايع غذايي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت صنايع غذايي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت صنايع غذايي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد صنايع غذايي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت صنايع غذايي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد صنايع غذايي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۵:۵۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مهندسي مكانيك نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مهندسي مكانيك ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي مكانيك دانشگاه آزادمي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي مكانيك، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي مكانيك، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۲:۲۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مديريت مالي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مديريت مالي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت مالي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت مالي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت مالي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۸:۱۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مشاوره نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مشاوره ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت درتكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مشاوره دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مشاوره، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مشاوره، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مشاوره، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مشاوره، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۰:۵۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: