گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مديريت مالي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مديريت مالي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت مالي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت مالي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۳:۱۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مديريت مالي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مديريت مالي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت مالي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت مالي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۶:۳۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد رياضي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته رياضي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد رياضي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته رياضي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد رياضي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت رياضي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد رياضي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد رياضي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت رياضي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد رياضي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد رياضي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۸:۴۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مهندسي شيمي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مهندسي شيمي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي شيمي دانشگاه آزادمي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي شيمي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي شيمي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۰:۲۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات ITنيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مهندسي فناوري اطلاعات IT ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي فناوري اطلاعات IT دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي فناوري اطلاعات IT، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي فناوري اطلاعات IT، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۶:۴۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مهندسي صنايع نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مهندسي صنايع ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي صنايع دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي صنايع، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي صنايع، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۵:۴۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مهندسي كامپيوتر است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مهندسي كامپيوتر ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي كامپيوتر، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي كامپيوتر، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۴:۲۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مهندسي كامپيوتر نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مهندسي كامپيوتر ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي كامپيوتر، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي كامپيوتر، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۲:۴۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته زبان و ادبيات انگليسي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته زبان و ادبيات انگليسي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت زبان و ادبيات انگليسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت زبان و ادبيات انگليسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۸:۲۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مديريت صنعتي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مديريت صنعتي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت صنعتي دانشگاه آزادمي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت صنعتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت صنعتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۶:۳۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: