تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري فرايندي است كه در آن دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردانبراي تكميل ظرفيت هاي باقي مانده خود اقدام به جذب دانشجو مي كنند . به عبارت ديگر دانشگاه ها پس از اعلام نتايج كارشناسي ارشد ، ظرفيت هاي خالي خود را به سازمان سنجش اعلام مي كنند تا داوطلباني كه در مرحله انتخاب رشته ارشد موفق نبوده و يا جا مانده اند از فرصت دوباره اي كه به آن ها داده مي شود استفاده كنند . متقاضيان شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 مي توانند از بين ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 انتخاب رشته نمايند . به منظور آگاهي بيش تر در اين زمينه و داشتن انتخاب رشته دقيق و حساب شده سعي كرده ايم بر اساس آمار موجود ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد را در بازه هاي خوشبينانه ، منطقي و بدبينانه ارائه دهيم تا با مقايسه رتبه خود با اين آمار ، شانس قبولي خود را به طور تقريبي تخمين بزنيد .محدوده رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري 96

در اين قسمت سعي كرده ايم با توجه به آمار قبولي انتخاب رشته ارشد 96 و همچنين تجربه مان در افت و فراز هاي احتمالي در تكميل ظرفيت، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 را براي رشته هاي مختلف تخمين بزنيم . از آنجايي كه رشته هاي مختلفي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ارائه مي شود در اين مقاله صرفا رتبه قبولي 3 رشته محل را براي هر گروه آزمايشي ارائه كرده ايم و آمار كامل تر را در يك مقاله جداگانه كه لينك آن در ادامه قرار داده شده است درج كرده ايم . از آنجايي كه رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد بصورت دقيق قابل پيش بيني نمي باشد بنابراين محدوده رتبه قبولي هر رشته محل را در سه بازه بدبينانه ، منطقي و خوشبينانه ارائه كرده ايم .

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
زبان وادبيات فارسي * ادبيات كودك ونوجوان / دانشگاه گيلان - رشت / مجازي 1554 الي 1748 1750 الي 2135 2137 الي 2428
زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي - تهران / روزانه 536 الي 603 603 الي 736 737 الي 837
زبان وادبيات فارسي * ادبيات پايداري / دانشگاه سمنان / روزانه 476 الي 536 536 الي 655 655 الي 745

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي زبان و ادبيات فارسي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسيكليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري / دانشگاه خوارزمي - تهران / پرديس خودگردان 836 الي 941 942 الي 1149 1150 الي 1307
آب و هواشناسي * آب و هواشناسي شهري / دانشگاه مازندران - بابلسر/ نوبت دوم 667 الي 750 751 الي 916 917 الي 1042
جغرافيا و برنامه ريزي شهري / دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل / نوبت دوم 262 الي 295 295 الي 360 360 الي 410

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي علوم جغرافيايي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مديريت ورزشي * مديريت بازاريابي در ورزش / دانشگاه خوارزمي - تهران / پرديس خودگردان 2418 الي 2720 2723 الي 3322 3325 الي 3778
فيزيولوژي ورزشي * فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان 2669 الي 3003 3006 الي 3667 3670 الي 4171
فيزيولوژي ورزشي * فيزيولوژي ورزشي كاربردي / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان 759 الي 854 855 الي 1042 1043 الي 1186

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي تربيت بدني روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مديريت آموزشي / موسسه غيرانتفاعي كومش - سمنان / غيرانتفاعي 5598 الي 6298 6305 الي 7690 7697 الي 8747
تاريخ و فلسفه آموزش وپرورش * تعليم و تربيت اسلامي / دانشگاه پيام نوراستان تهران - تهران جنوب / پيام نور- مجازي 9058 الي 10190 10202 الي 12443 12455 الي 14153
مديريت آموزشي / دانشگاه بوعلي سينا - همدان / نوبت دوم 246 الي 277 277 الي 338 338 الي 385

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي علوم تربيتي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
آموزش زبان انگليسي / موسسه غيرانتفاعي رودكي - تنكابن / غيرانتفاعي 2543 الي 2861 2864 الي 3493 3496 الي 3973
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه تهران / مجازي 228 الي 256 256 الي 313 313 الي 356
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه گيلان -رشت / مجازي 3622 الي 4075 4079 الي 4976 4980 الي 5660

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي آموزش زبان انگليسي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
حقوق ثبت اسناد و املاك / موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر - قم / غيرانتفاعي 5346 الي 6014 6021 الي 7344 7351 الي 8353
حقوق خصوصي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور/ غيرانتفاعي 2853 الي 3210 3213 الي 3920 3923 الي 4458
حقوق جزا و جرم شناسي / دانشگاه علم وفرهنگ / غيرانتفاعي / - تهران / غيرانتفاعي 540 الي 607 608 الي 741 742 الي 843

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي حقوق روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
روانشناسي تربيتي / دانشگاه مازندران - بابلسر/ روزانه 304 الي 342 343 الي 418 419 الي 476
روانشناسي عمومي / دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان / پرديس خودگردان 7040 الي 7920 7928 الي 9671 9680 الي 11000
روانشناسي تربيتي / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان - تبريز/ غيرانتفاعي 5138 الي 5780 5787 الي 7058 7065 الي 8028

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي روانشناسي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مازيار- رويان نور/ غيرانتفاعي 20268 الي 22801 22826 الي 27843 27868 الي 31668
حسابرسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان - امل / غيرانتفاعي 19657 الي 22114 22139 الي 27004 27029 الي 30715
حسابرسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين - قائمشهر/ غيرانتفاعي 21285 الي 23946 23972 الي 29241 29267 الي 33258

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي حسابداري روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مديريت دولتي * طراحي سازمانهاي دولتي / دانشگاه پيام نوراستان سمنان - مركزگرمسار/ پيام نور 12904 الي 14517 14533 الي 17726 17743 الي 20162
مديريت دولتي * توسعه منابع انساني / دانشگاه پيام نوراستان تهران - مركزورامين / پيام نور 1774 الي 1996 1998 الي 2437 2439 الي 2772
مديريت دولتي * طراحي سازمانهاي دولتي / دانشگاه پيام نوراستان سمنان - مركزسمنان / پيام نور 8669 الي 9753 9764 الي 11909 11920 الي 13546

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي مديريت دولتي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مديريت بازرگاني * بازرگاني داخلي / دانشگاه پيام نوراستان تهران - واحدري / پيام نور 2624 الي 2952 2956 الي 3605 3609 الي 4101
مديريت بازرگاني * بازاريابي / موسسه غيرانتفاعي سبز- امل / غيرانتفاعي 34323 الي 38613 38656 الي 47151 47194 الي 53630
مديريت بازرگاني * بازرگاني بين المللي / موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي - قوچان / غيرانتفاعي 37073 الي 41707 41754 الي 50929 50976 الي 57927

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي مديريت بازرگاني روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
زيست شناسي سلولي و مولكولي * بيوشيمي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش - ميمه / غيرانتفاعي 4867 الي 5475 5481 الي 6686 6692 الي 7605
زيست شناسي سلولي و مولكولي * بيوشيمي / دانشگاه خوارزمي - تهران / پرديس خودگردان 468 الي 526 527 الي 642 643 الي 731
زيست شناسي سلولي و مولكولي * علوم سلولي و مولكولي / دانشگاه جامع امام حسين / ع / - تهران / روزانه 1528 الي 1719 1721 الي 2100 2102 الي 2388

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي زيست شناسي سلولي و مولكولي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مهندسي برق * سيستم هاي قدرت / موسسه غيرانتفاعي روزبهان - ساري / غيرانتفاعي 17798 الي 20023 20045 الي 24450 24472 الي 27810
مهندسي برق * مدارهاي مجتمع الكترونيك / دانشگاه شهيدبهشتي - تهران / پرديس خودگردان 10144 الي 11412 11424 الي 13935 13948 الي 15850
مهندسي برق * سيستم هاي الكترونيك ديجيتال / دانشگاه شهيدبهشتي - تهران / مجازي 5968 الي 6714 6721 الي 8198 8206 الي 9325

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي مهندسي برق روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مهندسي عمران * مديريت منابع اب / دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان / روزانه 3493 الي 3930 3934 الي 4799 4803 الي 5458
مهندسي عمران * مديريت منابع اب / موسسه غيرانتفاعي ال طه - تهران / ويژه خواهران / / غيرانتفاعي 16341 الي 18384 18404 الي 22449 22469 الي 25533
مهندسي عمران * سازه / موسسه غيرانتفاعي علامه حلي - چالوس / غيرانتفاعي 20160 الي 22680 22705 الي 27694 27720 الي 31500

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي مهندسي عمران روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
فيزيك * حالت جامد/ دانشگاه صنعتي سهند - تبريز / روزانه 1882 الي 2117 2120 الي 2585 2588 الي 2941
فيزيك * نانوفيزيك / دانشگاه دامغان / روزانه 3326 الي 3742 3746 الي 4569 4573 الي 5197
فيزيك * ذرات بنيادي ونظريه ميدان ها / دانشگاه اروميه / روزانه 3514 الي 3953 3958 الي 4827 4832 الي 5491

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي فيزيك روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
شيمي * شيمي فيزيك / دانشگاه تحصيلات تكميلي درعلوم پايه - زنجان / روزانه 3480 الي 3915 3919 الي 4780 4785 الي 5437
شيمي * شيمي الي / دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي - مركزمشهد/ پيام نور 3704 الي 4167 4171 الي 5088 5093 الي 5787
شيمي * شيمي فيزيك / دانشگاه تبريز/ پرديس خودگردان 4908 الي 5522 5528 الي 6743 6749 الي 7670

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي شيمي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي كليك كنيد .


 

 


انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري 96

با توجه به اين كه تعداد انتخاب ها در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد كاهش يافته و تنها مجاز به انتخاب 20 رشته مي باشيد ، مي بايست انتخاب هاي خود را با دقت بيش تري انجام دهيد . شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 نيز شانس قبولي شما را افزايش مي دهد كه بدين منظور توصيه مي كنيم مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد را مطالعه نماييد .همچنين براي اطلاع از زمان دقيق اعلام نتايج مقاله اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 را پيگيري نماييد .
متقاضيان شركت در كنكور كارشناسي ارشد 97 نيز مي توانند با مطالعه مقالات ثبت نام كارشناسي ارشد 97 و ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 97 برنامه ريزي دقيق و هدفمندي داشته باشند .

در صورت داشتن هر گونه سوال در خصوص تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مي توانيد با مركز مشاوره تحصيلي هيوا تماس گرفته و از خدماتمشاوره تحصيلي تلفني هيوا بهره مند شويد .

 


 

منبع : رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96


هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي , انتخاب رشته كارشناسي ارشد , برنامه ريزي براي كنكور ارشد , ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  , تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد , كارشناسي ارشد فراگير پيام نور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , كارشناسي ارشد بدون كنكور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت ,ثبت نام آزمون وكالت  , ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 96 , اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد ,  شهريه كارشناسي ارشد شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , شهريه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد