تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته ژنتيك و به نژادي گياهي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري ژنتيك و به نژادي گياهي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت بهمصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري ژنتيك و به نژادي گياهي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري ژنتيك و به نژادي گياهي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .
نحوه محاسبه تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري ژنتيك و به نژادي گياهي 96

ما در ابتدا تراز آخرين نفر پذيرفته شده در دكتري ژنتيك و به نژادي گياهي 96 را در دانشگاه هاي مختلف طبق اطلاعات كارنامه هاي داوطلبان استخراج كرديم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تكميل ظرفيت دكتري ، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري ژنتيك و به نژادي گياهي را در سه دسته بدبينانه ، منطقي و خوشبينانه پيش بيني كرديم . هر چقدر تراز كسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبينانه نزديك تر يا بالاتر باشد ، شانس قبولي داوطلب بالاتر است . همچنين هر چقدر تراز متقاضي از محدوده خوشبينانه دورتر يا پايين تر باشد ، شانس وي براي قبولي در آن دانشگاه در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكتري 96 پايين تر است .
ترتيب معرفي دانشگاه ها از تراز بالا به پايين است ، به اين معني كه دانشگاه هاي با تراز قبولي بالاتر در ابتداي ليست و دانشگاه هاي با تراز پايين تر در انتهاي ليست معرفي شده اند . قطعا اين پيش بيني ها دقت صد درصدي ندارند ولي با توجه به اينكه اين آمار از تراز قبولي دكتري ژنتيك و به نژادي گياهي 96 استخراج شده اند ، مي توانند راهنماي خوبي براي داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري باشند . در ادامه كليه دانشگاه هايي كه آمار آن ها در دسترسمان بود معرفي شده اند كه ممكن است بعضي از آن ها در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري سراسري معرفي نشوند .

 


 

 


تخمين تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري ژنتيك و به نژادي گياهي 96

نام دانشگاه يا موسسه دوره تراز قبولي بدبينانه تراز قبولي منطقي تراز قبولي خوشبينانه
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج) روزانه 4001 الي 4028 3804 الي 4000 3603 الي 3803
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - قزوين روزانه 3330 الي 3357 3133 الي 3329 2932 الي 3132
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه گيلان - رشت روزانه 3133 الي 3160 2936 الي 3132 2735 الي 2935
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) روزانه 3065 الي 3092 2868 الي 3064 2667 الي 2867
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه تبريز روزانه 2984 الي 3011 2787 الي 2983 2586 الي 2786
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه شهركرد روزانه 2984 الي 3011 2787 الي 2983 2586 الي 2786
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان ورامين) روزانه 2874 الي 2901 2677 الي 2873 2476 الي 2676
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه 2849 الي 2876 2652 الي 2848 2451 الي 2651
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان روزانه 2834 الي 2861 2637 الي 2833 2436 الي 2636
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه شهيد باهنر - كرمان روزانه 2815 الي 2842 2618 الي 2814 2417 الي 2617
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه شيراز روزانه 2779 الي 2806 2582 الي 2778 2381 الي 2581
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري روزانه 2779 الي 2806 2582 الي 2778 2381 الي 2581
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه زنجان روزانه 2664 الي 2691 2467 الي 2663 2266 الي 2466
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل روزانه 2617 الي 2644 2420 الي 2616 2219 الي 2419
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه رازي - كرمانشاه روزانه 2613 الي 2640 2416 الي 2612 2215 الي 2415
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 2606 الي 2633 2409 الي 2605 2208 الي 2408
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج) نوبت دوم 2148 الي 2175 1951 الي 2147 1750 الي 1950
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج) نوبت دوم 1792 الي 1819 1595 الي 1791 1394 الي 1594
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان ورامين) نوبت دوم 1736 الي 1763 1539 الي 1735 1338 الي 1538
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - قزوين نوبت دوم 1627 الي 1654 1430 الي 1626 1229 الي 1429
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان نوبت دوم 1511 الي 1538 1314 الي 1510 1113 الي 1313
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه تبريز نوبت دوم 1295 الي 1322 1098 الي 1294 897 الي 1097
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل نوبت دوم 1181 الي 1208 984 الي 1180 783 الي 983
ژنتيك و به نژادي گياهي / دانشگاه زابل روزانه 997 الي 1024 800 الي 996 599 الي 799

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده اي كه در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولي بدبينانه ذكر كرده ايم بالاتر باشد به اين معني است كه شانس قبولي زيادي در آن رشته محل داريد .

2) اگر تراز شما از محدودي كه در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولي خوشبينانه ذكر كرده ايم پايين تر باشد به اين معني است كه شانس قبولي پاييني در آن رشته محل داريد .

علاقه مندان به تحصيل در مقطع دكتري تخصصي مي توانند براي آزمودن شانس خود در تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد شركت كنند . كافيست قبل از ثبت نام در تكميل ظرفيت دكتري آزاد ، دفترچه تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس درتكميل ظرفيت دكتري آزاد 96 ثبت نام كنند . همچنين اگر قصد شركت در آزمون دكتري سال بعد را داريد به شما مطالعه مقالات ثبت نام دكتري 97 و ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد 97 را پيشنهاد مي كنيم . اگر همچنان درباره تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري 96 ابهامي داريد مي توانيد سوالات خود را از مشاوران مركز مشاوره تحصيلي هيوا بپرسيد . براي اين كار كافيست از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني هيوا استفاده كنيد . متقاضيان انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكتري سراسري مي توانند براي اطلاع از زمان دقيق اعلام نتايج تكميل ظرفيت دكتري در  كانال تلگرام دكتري تخصصي هيوا عضو شوند . 

 


 

منبع : تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري ژنتيك و به نژادي گياهي 96
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزادمصاحبه دكتري دانشگاه آزاد , راهنماي نگارش پايان نامه , اجزاي مقاله , انواع مقالات علمي , مقاله چيست , ايلتس , تافل , آزمون Gmat , انگيزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمونGMAT ( جي مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرك آزمون زبان آلماني A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصيه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه وcv , ثبت نام آزمون EPT  ( اي پي تي ) , آزمون هاي TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمونDELF و آزمون DALF , نگارش بيانيه علايق پژوهشي (statement of research interest),  اعلام نتايج دكتري 96 ,  راهنماي تكميل فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري ,  اعلام نتايج دكتري دانشگاه آزاد , شهريه دكتري شبانه غيرانت%D