رشته فلسفه منطق جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از تمامي رشته هاي فلسفه و رشته ها با گرايش فلسفه ، تمامي گرايش هاي الهيات و معارف اسلامي ، تمامي گرايش هاي رياضي ، تمامي گرايش هاي فيزيك ، تاريخ علم دوره اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته فلسفه منطق در سال 96 در دوره هاي روزانه و دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري فلسفه منطق مي پردازيم . 

سوالات آزمون دكتري فلسفه منطق

در دفترچه ثبت نام آزمون دكتري ، رشته هاي فلسفه منطق و منطق با رويكرد فلسفي است . عناوين دروس امتحاني اين رشته شامل موارد زير است :

عناوين دروس امتحاني رشته فلسفه منطق در آزمون دكتري سراسري و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومي سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي  سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد
استعداد تحصيلي - زبان انگليسي  فلسفه عمومي  منطق - فلسفه اسلامي  فلسفه غرب منطق فلسفي - منطق رياضي - فلسفه منطق


 

 


منابع آزمون دكتري فلسفه منطق

سازمان سنجش آموزش كشور ، منابع آزمون دكتري را به صورت قطعي بيان نكرده است و فقط به بيان كردن عناوين دروس امتحاني در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد پرداخته است . بنابر اين نميتوان به قطعيت گفت كه كتاب هاي زير جزو منابع اصلي آزمون دكتري فلسفه منطقهستند . ما در اين مقاله تلاش كرده ‌ايم به معرفي كتاب‌ هاي موجود در بازار كه مي توانند به عنوان منابع مناسبي براي آمادگي آزمون دكتري 97باشند ، بپردازيم .
براي دروس تخصصي در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :

منابع آزمون دكتري فلسفه منطق
دروس در سطح كارشناسي فلسفه عمومي سير حكمت در اروپا: به همراه "گفتار در روش راه بردن عقل" نوشته رنه دكارت،تاليف محمدعلي فروغي ،انتشارات نيلوفر.
كتاب فلاسفه بزرگ: آشنايي با فلسفه غرب، تاليف برايان مگي، ترجمه عزت الله فولادوند ،انتشارات خوارزمي .
كتاب كليات فلسفه (به جز بخش منطق)، تاليف ريچاردهنري پاپكين، آوروم استرول،ترجمه مترجم جلال الدين مجتبوي، انتشارات حكمت.
كتاب فلسفه عمومي يا مابعدالطبيعه: بخش تمهيدي، مبحث انتقاد شناسايي، تاليف پل فوليكه، ترجمه يحيي مهدوي، انتشارات دانشگاه تهران .
كتاب مباني فلسفه (آشنايي با فلسفه هاي غرب)، تاليف يحيي بوذري نژاد، انتشارات جهاد دانشگاهي، واحد تهران.
كتاب مباني انديشه هاي فلسفي (فلسفه عمومي)، تاليف منوچهر صانعي دره بيدي، انتشارات اميركبير.
كتاب كليات فلسفه، تاليف اصغر دادبه، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب آموزش فلسفه، تاليف واربرتون نايجل، ترجمه مسعود عليا، انتشارات ققنوس.
منطق كتاب منطق (جلد اول و دوم)، محمدرضا مظفر، علي شيرواني موسسه انتشارات دارالعلم.
كتاب مباني منطق جديد، تاليف لطف الله نبوي، انتشارات سمت.
كتاب درآمدي به منطق جديد، تاليف ضياء موحد، انتشارات علمي وفرهنگي.
كتاب منطق صوري ، تاليف محمد خوانساري ،انتشارات آگاه.
مباني منطق ، تاليف محمدعلي اژه اي ،انتشارات سمت .
كتاب مهارت هاي منطق جديد،تاليف زينب برخورداري،انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب منطق ۱و۲ ، تاليف احد فرامرزقراملكي، غلامحسين ابراهيمي ديناني ،انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب منطق ۲ ، تاليف محمود منتظري مقدم ،انتشارات دفتر برنامه ريزي متون درسي حوزه علميه.
كتاب جوهر النضيد، تاليف حسن بن يوسف علامه حلي، ترجمه منوچهر صانعي، انتشارات حكمت.
فلسفه اسلامي كتاب شرح و ترجمه بدايه الحكمه علامه طباطبايي (جلد ۱)، تاليف علي شيرواني، انتشارات الزهراء.
كتاب شرح و ترجمه بدايه الحكمه علامه طباطبايي (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تاليف علي شيرواني، انتشارات بوستان كتاب قم.
كتاب ترجمه و شرح نهايه الحكمه، تاليف سيدمحمدحسين طباطبائي، شارح علي شيرواني، انتشارات بوستان كتاب قم.
كتاب شرح مبسوط منظومه، تاليف مرتضي مطهري، انتشارات حكمت.
كتاب دروس شرح منظومه: حكمت (۱ و ۲ و ۳)، تاليف يحيي انصاري شيرازي، انتشارات بوستان كتاب قم.
كتاب تاريخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) ( تنها فلاسفه و مكاتب مهم)، تاليف ميان محمد شريف ، نصرالله پورجوادي ، اسماعيل سعادت ، انتشارات مركز نشر دانشگاهي.
كتاب ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام( تنها فلاسفه و مكاتب مهم)، تاليف غلامحسين ابراهيمي ديناني،انتشارات طرح نو.
كتاب درسهاي اسفار،تاليف مرتضي مطهري،انتشارات صدرا.
كتاب تاريخ فلسفه اسلامي، زير نظر سيدحسين نصر و اليور ليمن،ترجمه جمعي از مترجمان، انتشارات حكمت.
كتاب سير فلسفه در جهان اسلام، تاليف ماجد فخري،ترجمه نصرالله پورجوادي ،انتشارات مركزنشردانشگاهي.
كتاب تاريخ فلسفه در جهان اسلامي ،تاليف خليل جر، حنا فاخوري، ترجمه عبدالمحمد آيتي ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي .
كتاب سهروردي و مكتب اشراق ،تاليف مهدي امين رضوي ،انتشارات نشر مركز .
كتاب حكمت الاشراق سهروردي،ترجمه و شرح جعفر سجادي،انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مباني فلسفه اسلامي، مختار امينيان و كريم جباري، انتشارات بوستان كتاب قم.
كتاب درآمدي بر فلسفه اسلامي، تاليف پريش كوششي، انتشارات راه نوين.
كتاب چيستي فلسفه اسلامي، تاليف يارعلي كردفيروزجايي، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
كتاب فلسفه اسلامي، تاليف عبدالحسين خسروپناه، انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
كتاب تاريخ فلسفه اسلامي، تاليف هانري كورين، تاليف جواد طباطبايي، انتشارات كوير.
كتاب فلسفه اسلامي، تاليف رحمت الله قاضيان، انتشارات بوستان كتاب قم.
فلسفه غرب كتاب تاريخ فلسفه يونان و روم، تاليف فردريك كاپلستون، مترجم جلال الدين مجتبوي، انتشارات علمي و فرهنگي.
كتاب تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس، تاليف محمد ايلخاني، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهي (سمت).
كتاب تاريخ فلسفه (از دكارت تا لايب نيتس)، تاليف فردريك كاپلستون، مترجم غلامرضا اعواني، انتشارات علمي و فرهنگي(سروش).
كتاب تاريخ فلسفه (فيلسوفان انگليسي از هابز تا هيوم)، تاليف فردريك كاپلستون، مترجم امير جلال الدين اعلم، انتشارات علمي و فرهنگي (سروش).
كتاب تاريخ فلسفه (از ولف تا كانت)، تاليف فردريك كاپلستون، مترجم اسماعيل معادت و منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمي و فرهنگي.
كتاب تاريخ فلسفه (از فيشته تا نيچه)، تاليف فردريك كاپلستون، مترجم داريوش آشوري، انتشارات علمي فرهنگي.
كتاب تاريخ فلسفه (از بنتام تا راسل)، تاليف فردريك كاپلستون، مترجم بهاءالدين خرمشاهي، انتشارات علمي و فرهنگي.
كتاب نگاهي به پديدار شناسي و فلسفه¬هاي هست بودن، تاليف روژه ورنه و ديگران، مترجم يحيي مهدوي، انتشارات خوارزمي.
كتاب فلسفه در قرن بيستم، تاليف ژان لاكوست، مترجم رضا داوري اردكاني، انتشارات سمت.
كتاب فلسفه در قرون وسطي (مجموعه مقالات)،تاليف كريم مجتهدي،انتشارات اميركبير
كتاب متفكران يوناني،تاليف تئودور گمپرتس؛ ترجمه محمدحسن لطفي ،عليرضا حيدري ،انتشارات خوارزمي.
كتاب روح فلسفه قرون وسطي،تاليف اتين ژيلسون؛ ترجمه علي مراد داوودي،انتشارات شركت انتشارات علمي و فرهنگي .
كتاب نقد تفكر فلسفي غرب،تاليف اتين ژيلسون، ترجمه احمدي،انتشارات سمت .
كتاب تاريخ مختصر فلسفه جديد،تاليف راجر اسكروتن ،ترجمه اسماعيل سعادتي، انتشارات حكمت.
كتاب تاريخ فلسفه غرب ۱و ۲ ،تاليف مهدي زماني، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب چكيده تاريخ فلسفه غرب ،تاليف حسين شورورزي، حسين صانعي ،انتشارات مرنديز.
كتاب بنيانگذاران فرهنگ امروز – افلاطون ،تاليف كارل بورمان ،ترجمه محمدحسن لطفي ،انتشارات طرح نو.
كتاب نظريه صورت در فلسفه ارسطو،تاليف مهدي قوام صفري،انتشارات حكمت.
كتاب تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس ،تاليف محمد ايلخاني ،انتشارات سمت.
كتاب تاريخ فلسفه قرون وسطي و دوره تجدد ،تاليف اميل بريه،ترجمه يحيي مهدوي،انتشارات خوارزمي.
كتاب فلاسفه تجربي انگلستان، لاك و باركلي،تاليف منوچهر بزرگمهر،انتشارات موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.
كتاب نظريه معرفت در فلسفه كانت ،تاليف يوستوس هارتناك،ترجمه غلامعلي حدادعادل ،انتشارات هرمس.
كتاب اخلاق در فلسفه كانت ،تاليف راجر ساليوان،ترجمه عزت الله فولادوند ،انتشارات طرح نو.
كتاب فلسفه هگل،تاليف والترترنس ستيس،ترجمه حميد عنايت ،انتشارات علمي و فرهنگي.
كتاب مدخل فلسفه غربي معاصر،تاليف محمود خاتمي، مريم سادات ،انتشارات علم.
كتاب فلسفه تحليلي چيست،تاليف هانس يوهان گلوك، ترجمه ياسر خوشنويس،انتشارات ترجمان علوم انساني.
كتاب فلسفه معاصر،تاليف فردريك چارلز كاپلستون،ترجمه علي اصغر حلبي ،انتشارات زوار.
دروس در سطح كارشناسي ارشد منطق فلسفي كتاب درآمدي به منطق جديد، تاليف ضياء موحد، انتشارات علمي وفرهنگي.
كتاب مباني منطق جديد، تاليف لطف الله نبوي، انتشارات سمت.
كتاب مهارت هاي منطق جديد ،تاليف زينب برخورداري،انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مباني منطق فلسفي (بخش موجهات گزاره اي) ، تاليف لطف الله نبوي، مرسده برنجي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
كتاب منطق موجهات (بخش موجهات گزاره اي) ، تاليف ضياء موحد، انتشارات هرمس.
كتاب درآمدي نو به منطق نمادين: منطق محمول ها،تاليف پل تيدمن، هاوارد كهين، ترجمه رضا اكبري ،انتشارات دانشگاه امام صادق.
منطق رياضي كتاب منطق رياضي ،تاليف محمد اردشير ، انتشارات هرمس.
كتاب منطق براي رياضيدانان ،تاليف هميلتون، ترجمه محمدعلي پورعبدالله نژاد ،انتشارات دانشگاه امام رضا .
كتاب آشنايي با منطق رياضي ،تاليف هربرت اندرتون، ترجمه غلامرضا برادران خسروشاهي ، محمد رجبي طرخوراني ، ضياء موحد ، فرخ وطن ، عبدالحميد دادالله ، انتشارات مركز نشر دانشگاهي .
كتاب نظريه مجموعه ها، زبان رياضيات ،تاليف حسين سيفلو ،انتشارات دانشگاه تبريز.
كتاب نظريه مجموعه ها و كاربردهاي آن، مولفان يوفنگ لين و شووينگ لين، مترجم عميد رسوليان، انتشارات مركز نشر دانشگاهي.
كتاب راهنما و مرجع كامل حل مسائل نظريه مجموعه ها و كاربردهاي آن، مولفان يوفنگ لين و شووينگ لين، مترجم شيوا رسوليان، ويراستار منوچهر وصال، انتشارات مركز نشر دانشگاهي.
كتاب راهنما و تشريح مسائل نظريه مجموعه ها و كاربردهاي آن، مولفان عليرضا احمدي و محمدرضا زماني، انتشارات اميد مهر.
كتاب مقدمه اي بر نظريه مجموعه ها ،تاليف آزاده وجدي ،انتشارات تضمين هدف .
كتاب درآمدي به نظريه مجموعه ها،تاليف كارل هرباتسك، توماس يخ، ترجمه سعيد مقصودي ، مجيد جعفريان اميري ، انتشارات دانشگاه زنجان.
فلسفه منطق كتاب فلسفه منطق ،تاليف سوزان هاك ،ترجمه سيد محمد علي حجتي،انتشارات كتاب طه
كتاب فلسفه منطق، تاليف مازيار چيت ساز،انتشارات حكمت.
كتاب فلسفه منطق، تاليف ريچارد مارك سينزبري،ترجمه علي حجتي انتشارات حكمت .
كتاب فلسفه منطق ربط: گزاره ها و موجهات،تاليف استيون ريد, ترجمه اسدالله فلاحي،انتشارات جامعه المفيد.
كتاب فلسفه زبان،تاليف كريستوفر پيكاك،ترجمه ياسر خوشنويس ،انتشارات حكمت.
درآمدي به فلسفه زبان،تاليف ويليام جي لايكن،ترجمه ميثم محمداميني،انتشارات هرمس.
كتاب فلسفه زبان ديني،تاليف دن استيور، ترجمه ابوالفضل ساجدي،انتشارات اديان.

براي دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :
 

مجموعه دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي
دروس استعداد تحصيلي دروس زبان انگليسي

استعداد تحصيلي ، نويسندگان : هادي مسيح خواه و محمد وكيلي انتشارات فرهنگ

كتاب هاي تخصصي انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروري

لازم به ذكر است داوطلباني كه قصد شركت در آزمون دكتري را دارند بايد از دانش عمومي زبان انگليسي برخوردار باشند . اين كه هر داوطلبي چه درصدي در درس زبان كنكور دكتري كسب مي كند ، تا حدودي به دانش زبان عمومي وي مربوط است .


مقالات مفيد براي آزمون دكتري فلسفه منطق

در اين بخش قصد داريم تا مقالات مفيدي كه خواندن آن براي يك متقاضي كنكور دكتري مي تواند مفيد واقع شود را معرفي كنيم . با كليك كردن روي عنوان هر مقاله مي توانيد به راحتي به متن مقاله دسترسي پيدا كنيد .

1. ثبت نام دكتري 97

2. ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد 97

3. منابع آزمون دكتري

4. انتخاب رشته دكتري 97

5. انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد 97

6. دفترچه انتخاب رشته دكتري

7. دفترچه انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد

8. فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري

9. مصاحبه دكتري 97

10. مصاحبه دكتري دانشگاه آزاد 97

11. توضيحات كارنامه آزمون دكتري 

12. كارت ورود به جلسه آزمون دكتري

13. نتايج اوليه آزمون دكتري 97

14. نتايج انتخاب رشته آزمون دكتري 97

15. شهريه دكتري 97

16. شهريه دكتري دانشگاه آزاد 97

17. شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد

در نهايت مشاوران مركز مشاوره تحصيلي هيوا آماده اند تا از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني به تمامي سوالات شما پيرامون كنكور دكتري 97 و يافتن بهترين منابع كنكور دكتري پاسخ دهند .

 

 

 

منبع : منابع آزمون دكتري فلسفه منطق 97
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزادمصاحبه دكتري دانشگاه آزاد , راهنماي نگارش پايان نامه , اجزاي مقاله , انواع مقالات علمي ,مقاله چيست , ايلتس , تافل , آزمون Gmat , انگيزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمونGMAT ( جي مت ) , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حسابداري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت بازرگاني , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گاز , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري آب و هواشناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني مديريت ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري تكويني  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام , كارت ورود به جلسه آزمون دكتري ,مصاحبه دكتري , انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج اوليه دكتري , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات فارسي ,منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري , منابع آزمون دكتري جغرافياي سياسي ,منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي , منابع آزمون دكتري ژئومورفولوژي ,منابع آزمون دكتري آب و هواشناسي , منابع آزمون دكتري سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات عرب , منابع آزمون دكتري علوم اقتصادي ,منابع آزمون دكتري اقتصاد نفت و گاز , منابع آزمون دكتري الهيات اديان و عرفان , منابع آزمون دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي , منابع آزمون دكتري الهيات علوم قرآن و حديث , منابع آزمون دكتري مددكاري اجتماعي , منابع آزمون دكتري جمعيت شناسي , منابع آزمون دكتري علوم اجتماعي , منابع آزمون دكتري تاريخ ايران دوره اسلام , منابع آزمون دكتري تاريخ ايران قبل از اسلام , منابع آزمون دكتري تاريخ اسلام , منابع آزمون دكتري تربيت بدني بيومكانيك ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي&nb
برچسب: منابع آزمون دكتري فلسفه منطق، منابع آزمون دكتري فلسفه منطق 97، منابع دكتري فلسفه منطق، منابع آزمون دكتري آزاد فلسفه منطق دانشگاه آزاد،
امتیاز:
بازدید: