رشته شهرسازي جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه ازمجموعه برنامه ريزي شهري ، منطقه اي و مديريت شهري ( تمامي گرايش ها ) ، شهرسازي ، مديريت شهري ، طراحي شهري ، معماري ، برنامه ريزي و طراحي محيط ، مديريت محيط زيست ، گرايش هاي جغرافيا و برنامه ريزي توسعه منطقه اي در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته شهرسازي در سال 96 در دوره هاي بورس اعزام به خارج ، روزانه ، نوبت دوم ،پرديس خودگران و دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري شهرسازي مي پردازيم . 

سوالات آزمون دكتري شهرسازي

در دفترچه ثبت نام آزمون دكتري ، رشته شهرسازي شامل شش گرايش برنامه ريزي شهري ، برنامه ريزي منطقه اي ، برنامه ريزي شهري و منطقه اي ، طراحي شهري ، مديريت شهري و شهرسازي اسلامي است . عناوين دروس امتحاني اين رشته شامل موارد زير است :
 

عناوين دروس امتحاني رشته شهرسازي در آزمون دكتري سراسري و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومي سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي  سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد
استعداد تحصيلي - زبان انگليسي  نظريه ها و انديشه هاي مطرح در برنامه ريزي و طراحي شهري - روش ها ، شيوه ها و سنت هاي برنامه ريزي و طراحي شهر ي مباني و اصول برنامه ريزي و طراحي شهري


 

 


منابع آزمون دكتري شهرسازي

سازمان سنجش آموزش كشور ، منابع آزمون دكتري را به صورت قطعي بيان نكرده است و فقط به بيان كردن عناوين دروس امتحاني در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد پرداخته است . بنابر اين نميتوان به قطعيت گفت كه كتاب هاي زير جزو منابع اصلي آزمون دكتري شهرسازي هستند . ما در اين مقاله تلاش كرده ‌ايم به معرفي كتاب‌ هاي موجود در بازار كه مي توانند به عنوان منابع مناسبي براي آمادگي آزمون دكتري 97 باشند ، بپردازيم .
براي دروس تخصصي در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :

منابع آزمون دكتري شهرسازي
دروس در سطح كارشناسي نظريه ها و انديشه هاي مطرح در برنامه ريزي و طراحي شهري كتاب محيط هاي پاسخده، تاليف اي ين بنتلي، ترجمه مصطفي بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب فضا، شهر و نظريه اجتماعي، تاليف فرن تانكيس، ترجمه حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري، تاليف زهره دانش پور، انتشارات دانشگاه بهشتي.
كتاب برنامه ريزي شهرهاي جديد، تاليف كرامت الله زياري، انتشارات سمت.
كتاب برنامه ريزي كاربري اراضي شهري، تاليف كرامت الله زياري، انتشارات دانشگاه يزد.
كتاب نظريه هاي شهر و پيرامون، تاليف محد حسين و حسين رجبي سناجردي، انتشارات سمت.
كتاب برنامه ريزي محيطي براي توسعه زمين، تاليف آن بير و كاترين هيگينز، ترجمه سيدحسين بحريني و كيوان كريمي، انتشارات دانشگاه تهران.
روش ها ، شيوه ها و سنت هاي برنامه ريزي و طراحي شهر ي كتاب مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تاليف محمد عظيمي آقداش، انتشارات پارسيا. 
كتاب سبز شهرداري ها (جلد۳ و ۴ و ۵ و ۱۱)، تاليف احمد سعيدنيا، انتشارات سازمان شهرداري هاي كشور.
كتاب طرح ها و برنامه هاي شهرسازي: مفاهيم روندها و الزامات طرح هاي جامع و تفصيلي در ايران با تاكيد بر وضعيت تهران، تاليف مصطفي بهزادفر، انشارات نشر شهر.
كتاب مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري، تاليف اسماعيل شيعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب مديريت و حكمروايي، تاليف ناصر برك پور و ايرج اسدي، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب از شار تا شهر، تاليف محسن حبيبي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب تحليلي بر ويژگي هاي برنامه ريزي شهري در ايران، تاليف مشهدي زاده دهاقاني، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب شبكه ي ارتباطي در طراحي شهري، تاليف فريدون قريب، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب طرح ها و برنامه هاي شهرسازي (مفاهيم، روندها و الزامات طرح هاي جامع و تفصيلي در ايران)، تاليف مصطفي بهزادفر، انتشارات شهر.
كتاب تراكم در شهرسازي: اصول و معيارهاي تعيين تراكم شهري، تاليف محمدمهدي عزيزي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب برنامه ريزي كاربردي اراضي شهري، تاليف محمدرضا پورمحمدي، انتشارات سمت.
كتاب مكان هاي عمومي و فضاهاي شهري، تاليف ماتيو كرمونا، تيم هيت و تنزاكواستيون تيسدل، مترجمان فريبا قرائي، مهشيد شكوهي، زهرا اهري و اسماعيل صالحي، انتشارات دانشگاه هنر تهران. 
كتاب تحليل مباني نظري طراحي شهري معاصر (اواخر قرن ۱۹ تا دهه هفتم قرن ۲۰ ميلادي)، تاليف سيدحسين بحريني، بهناز بلوكي و سوده تقابن، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب قواعد و معيارهاي طراحي شهري، تاليف محمود توسلي، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.
كتاب ساخت شهر در اقليم گرم و خشك ايران، تاليف محمود توسلي، انتشارات پيام.
كتاب طراحي فضاي شهري ، تاليف محمود توسلي و ناصر بنيادي، انتشارات شهيدي.
كتاب سير انديشه ها در شهرسازي: از "آرمان" تا "واقعيت" ، تاليف جهانشاه پاكزاد، انتشارات آرمانشهر.
كتاب سيماي شهر، تاليف كويين لينچ، ترجمه منوچهر مزيني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب شبكه ارتباطي در طراحي شهري، تاليف فريدون قريب، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب گزيده منظر شهري، تاليف گوردون كالن، ترجمه منوچهر طبيبيان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب طراحي شهرها، تاليف اموند بيكن، ترجمه فرزانه طاهري، انتشارات شهيدي.
كتاب به سوي شهرسازي انسانگرا، تاليف محمد امير ياراحمدي، انتشارات سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران.
كتاب شهرسازي شهروندگرا، تاليف فرانسيس تيبالدز، ترجمه محمد احمدي نژاد، انتشارات خاك.
كتاب آفرينش مركز شهري سر زنده، تاليف ساي پامير، مترجمان مصطفي بهزادفر و امير شكيبامنش، انتشارات انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب طراحي شهري براي قرن شهري، تاليف يويد ديكسون، لنس جي براون و اوليور گيلهم، مترجم سيدحسين بحريني انتشارات دانشگاه تهران.
دروس در سطح كارشناسي ارشد مباني و اصول برنامه ريزي و طراحي شهري كتاب تحليل مباني نظري طراحي شهري معاصر: اواخر قرن ۱۹ تا دهه هفتم قرن ۲۰ ميلادي، تاليف سيدحسين بحريني، بهناز بلوكي و سوده تقابن، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مباني و مفاهيم معماري معاصر غرب، تاليف وحيد قباديان، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
كتاب مباني طراحي شهري، تاليف ريچارد هدمن و اندرو يازوسكي، راضيه رضازاده و مصطفي عباس زادگان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب زيبايي شناسي در معماري، تاليف يورگ گروتر، مترجمان جهانشاه پاكزاد و عبدالرضا همايون، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
كتاب كند و كاوي در تعريف طراحي شهري، تاليف كوروش گلكار، انتشارات موسسه فرهنگي هنري ثمين نوين تهران .
كتاب اسناد هدايت طراحي شهري، تاليف رابرت كوآن، مترجمان كوروش گلكار و سولماز حسينيون، انتشارات سليمي.
كتاب مباني نظري و فرآيند طراحي شهري، تاليف جهانشاه پاكزاد، مرضيه ترابي، نغمه تركزاد و مرواريد قاسمي، انتشارات شهيدي.
كتاب طراحي شهري به سوي يك شكل پايدارتر شهر، هيلدر براندفري، ترجمه بحريني، انتشارات شركت پردازش و برنامه ريزي شهري. 
كتاب مرمت شهري: تعاريف، نظريه ها تجارب منشورها و قطع نامه هاي جهاني روش ها و اقدامات شهري، تاليف محسن حبيبي و مليحه مقصودي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب فرآيند طراحي شهري، تاليف سيدحسين بحريني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مقالاتي در باب مفاهيم معماري و طراحي شهري، تاليف جهانشاه پاكزاد، انتشارات آرامانشهر.
كتاب مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري، تاليف اسماعيل شيعه، انتشارات انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب نظريه هاي شهر و پيرامون، تاليف محمدحسين پاپلي يزدي و حسين رجبي سناجردي، انتشارات سمت.
كتاب سيماي شهر، تاليف كويين لينچ، ترجمه منوچهر مزيني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب آفرينش مكان پايدار (تاملي در باب نظريه ي طراحي شهري)، تاليف كوروش گلكار، دانشگاه شهيد بهشتي.
كتاب آيين شهرسازي پايدار، تاليف كوين كريزك و جو پاور، مترجمان مصطفي بهزادفر و كيومرث حبيبي، انتشارات مهر ايمان.
كتاب سبز شهرداري ها (جلد ۲و ۹ و۱)، تاليف احمد سعيدنيا، انتشارات سازمان شهرداري هاي كشور.
كتاب اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي، تاليف كرامت الله زياري، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران)، تاليف جواد مهدي زاده، انتشارات پيام سيماگران.
كتاب اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي، تاليف سيدحسن معصومي اشكوري، انتشارات پيام.
كتاب زير ساخت هاي شهري، تاليف مصطفي بهزادفر، انتشارات شهيدي.

براي دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :
 

مجموعه دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي
دروس استعداد تحصيلي دروس زبان انگليسي

استعداد تحصيلي ، نويسندگان : هادي مسيح خواه و محمد وكيلي انتشارات فرهنگ

كتاب هاي تخصصي انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروري

لازم به ذكر است داوطلباني كه قصد شركت در آزمون دكتري را دارند بايد از دانش عمومي زبان انگليسي برخوردار باشند . اين كه هر داوطلبي چه درصدي در درس زبان كنكور دكتري كسب مي كند ، تا حدودي به دانش زبان عمومي وي مربوط است .

 


مقالات مفيد براي آزمون دكتري شهرسازي

در اين بخش قصد داريم تا مقالات مفيدي كه خواندن آن براي يك متقاضي كنكور دكتري مي تواند مفيد واقع شود را معرفي كنيم . با كليك كردن روي عنوان هر مقاله مي توانيد به راحتي به متن مقاله دسترسي پيدا كنيد .

1. ثبت نام دكتري 97

2. ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد 97

3. منابع آزمون دكتري

4. انتخاب رشته دكتري 97

5. انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد 97

6. دفترچه انتخاب رشته دكتري

7. دفترچه انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد

8. فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري

9. مصاحبه دكتري 97

10. مصاحبه دكتري دانشگاه آزاد 97

11. توضيحات كارنامه آزمون دكتري 

12. كارت ورود به جلسه آزمون دكتري

13. نتايج اوليه آزمون دكتري 97

14. نتايج انتخاب رشته آزمون دكتري 97

15. شهريه دكتري 97

16. شهريه دكتري دانشگاه آزاد 97

17. شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد

در نهايت مشاوران مركز مشاوره تحصيلي هيوا آماده اند تا از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني به تمامي سوالات شما پيرامون كنكور دكتري 97 و يافتن بهترين منابع كنكور دكتري پاسخ دهند .

 

منبع : منابع آزمون دكتري شهرسازي 97
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفنيتراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي كاربردي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حسابداري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت بازرگاني , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گازتراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري آب و هواشناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني مديريت ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري تكويني  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام , كارت ورود به جلسه آزمون دكتري , مصاحبه دكتري , انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج اوليه دكتري , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات فارسي , منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري , منابع آزمون دكتري جغرافياي سياسي , منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي , منابع آزمون دكتري ژئومورفولوژي , منابع آزمون دكتري آب و هواشناسي ,منابع آزمون دكتري سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات عرب , منابع آزمون دكتري علوم اقتصادي , منابع آزمون دكتري اقتصاد نفت و گاز ,منابع آزمون دكتري الهيات اديان و عرفان , منابع آزمون دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي , منابع آزمون دكتري الهيات علوم قرآن و حديث , منابع آزمون دكتري مددكاري اجتماعي , منابع آزمون دكتري جمعيت شناسي , منابع آزمون دكتري علوم اجتماعي , منابع آزمون دكتري تاريخ ايران دوره اسلام , منابع آزمون دكتري تاريخ ايران قبل از اسلام , منابع آزمون دكتري تاريخ اسلام , منابع آزمون دكتري تربيت بدني بيومكانيك ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني مديريت ورزشي , منابع آزمون دكتري الهيات تاريخ و تمدن ملل اسلامي , منابع آزمون دكتري الهيات كلام , منابع آزمون دكتري فقه شافعي , منابع آزمون دكتري فلسفه , منابع آزمون دكتري فلسفه منطق , منابع آزمون دكتري فلسفه علم , منابع آزمون دكتري مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي , منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي , منابع آزمون دكتري پژوهش هنر , منابع آزمون دكتري شهرسازي , منابع آزمون دكتري معماري , منابع آزمون دكتري مديريت پروژه , منابع آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي , منابع آزمون دكتري آموزش عالي