رشته تكنولوژي آموزشي جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از تمامي رشته هاي علوم تربيتي و رشته ها با گرايش علوم تربيتي ، رشته هاي آموزش رياضي ، رشته هاي آموزش فيزيك ، رشته هاي آموزش شيمي ، علوم كامپيوتر (سيستم هاي نرم افزاري) ، سنجش و اندازهگيري ، مشاوره (تمام گرايش ها) در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته تكنولوژي آموزشي در سال 96 در دوره هاي روزانه ، بورس اعزام به خارج و پرديس خودگرانو دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي مي پردازيم .
سوالات آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي

در دفترچه ثبت نام آزمون دكتري ، داراي رشته تكنولوژي آموزشي است . عناوين دروس امتحاني اين رشته شامل موارد زير است :
 

عناوين دروس امتحاني رشته تكنولوژي آموزشي در آزمون دكتري سراسري و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومي سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي  سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد
استعداد تحصيلي - زبان انگليسي  فلسفه ، مباني و اصول تربيت آمار و روش تحقيق (كمي ، كيفي ) ، مباني نظري تكنولوژي آموزشي ، نظريه هاي يادگيري و الگوهاي تدريس


 

 


منابع آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي

سازمان سنجش آموزش كشور ، منابع آزمون دكتري را به صورت قطعي بيان نكرده است و فقط به بيان كردن عناوين دروس امتحاني در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد پرداخته است . بنابر اين نميتوان به قطعيت گفت كه كتاب هاي زير جزو منابع اصلي آزمون دكتري تكنولوژي آموزشيهستند . ما در اين مقاله تلاش كرده ‌ايم به معرفي كتاب‌ هاي موجود در بازار كه مي توانند به عنوان منابع مناسبي براي آمادگي آزمون دكتري 97باشند ، بپردازيم .
براي دروس تخصصي در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :
 

منابع آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي
دروس در سطح كارشناسي  فلسفه ، مباني و اصول تربيت كتاب اصول فلسفه تعليم و تربيت، تاليف علي شريعتمداري، انتشارات اميركبير.
كتاب فلسفه آموزش و پرورش، تاليف علي اكبر شعاري نژاد، انتشارات اميركبير.
كتاب نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش، تاليف عبدالحسين نقيب زاده، انتشارات طهوري.
كتاب فلسفه تربيت (فلسفه آموزش و پرورش)، تاليف عيسي ابراهيم زاده، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب اصول آموزش و پرورش، تاليف محمدباقر هوشيار، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب فلسفه آموزش و پرورش، تاليف فيليپ اسميت، مترجم سعيد بهشتي، انتشارات آستان قدس رضوي.
كتاب فلسفه تعليم و تربيت، تاليف دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.
كتاب اصول و مباني آموزش و پرورش، تاليف غلامحسين شكوهي، انتشارات آستان قدس رضوي.
كتاب مكاتب فلسفي و آراء تربيتي، تاليف جرالدگوتك، مترجم دكتر محمد جعفر پاك سرشت، انتشارات سمت.
كتاب اصول آموزش و پرورش، تاليف دكتر غلامحسين شكوهي، انتشارات به نشر.
كتاب نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش، تاليف دكتر ميرعبدالحسين نقيب زاده جلالي، انتشارات طهوري.
كتاب آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش، تاليف جورج فردريك نِلِر، مترجم فريدون بازرگان ديلمقاني، انتشارات سمت.
دروس در سطح كارشناسي ارشد آمار و روش تحقيق (كمي ، كيفي ) كتاب احتمالات و آمار كاربردي، تاليف دكتر علي دلاور، انتشارات رشد.
كتاب آمار، تاليف عادل آذر و منصور مؤمني و سعيد جعفري، انتشارات سمت.
كتاب آمار استنباطي، تاليف دكتر حيدر علي هومن، انتشارات ساوالان.
كتاب آمار، تاليف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات كانون فرهنگي آموزش.
كتاب آمار در علوم انساني، تاليف دكتر علي دلاور، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب روش هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تاليف دكتر علي دلاور، انتشارات دوران.
كتاب شناخت روش علمي در علوم رفتاري، تاليف دكتر حيدرعلي هومن، انتشارات سمت.
كتاب رويكردها و روش هاي تحقيق در برنامه ريزي منطقه اي، تاليف حسين افراخته، انتشارات پرهان نقش.
كتاب روش هاي تحقيق، تاليف نصرالله فرجي، انتشارات پوران پژوهش.
كتاب روش تحقيق، تاليف مجتبي تيبا، انتشارات كانون فرهنگي آموزش.
كتاب روش هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تاليف اسماعيل بيابانگرد، انتشارات دوران.
كتاب روش تحقيق در علوم رفتاري، تاليف حسن پاشا شريفي و نسترن شريفي، انتشارات سخن.
كتاب تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي، تاليف جرج اندرو فرگوسن و يوشيو تاكانه، مترجم دكتر علي دلاور و دكتر سيامك نقشبندي، انتشارات ارسباران.
كتاب روش هاي آماري در علوم رفتاري، تاليف دانكن كرامر و دنيس هويت، مترجم حسن پاشا شريفي و جعفر نجفي زند و نسرين شريفي، انتشارات سخن.
كتاب روش تحقيق در علوم رفتاري، تاليف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازي، انتشارات آگه.
مباني نظري تكنولوژي آموزشي  كتاب مقدمات تكنولوژي آموزشي، تاليف محمد احديان، انتشارات بشري.
كتاب مباني نظري تكنولوزي آموزشي، تاليف هاشم فردانش، انتشارات سمت.
كتاب مقدمات تكنولوژي آموزشي، تاليف خديجه علي آبادي، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب مباحث نوين در فناوري آموزشي، تاليف سيد عباس رضوي، انتشارات دانشگاه چمران.
كتاب طراحي آموزشي اثربخش، تاليف گري آر موريسون، استيون ام روس و جرالد كمپ، ترجمه غلامحسين رحيمي دوست، انتشارات موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.
كتاب طراحي آموزشي، تاليف سيد عباس رضوي و داريوش نوروزي، انتشارات سمت.
كتاب راهبردها و فنون طراحي آموزشي، تاليف لشين، پولاك و رايگلوث، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت.
كتاب يادگيري الكترونيكي در قرن بيست و يكم، تاليف رندي گريسون و تري اندرسون، ترجمه اسماعي زارعي زواركي و سعيد صفايي موحد، انتشارات علوم و فنون.
كتاب توليد فيلم هاي آموزشي، سيد عباس رضوي، انتشارات سمت.
كتاب مباحثي در تكنولوژي آموزشي، تاليف مرتضي مجدفر، انتشارات انيس.
كتاب كاربرد فناوري هاي جديد در آموزش، تاليف شهناز ذوفن، انتشارات سمت.
كتاب فن برنامه سازي تلويزيوني، تاليف جرالد ميلرسون، ترجمه مهدي رحيميان، انتشارات سروش.
نظريه هاي يادگيري و الگوهاي تدريس كتاب روان شناسي پرورشي نوين (روانشناسي يادگيري)، تأليف علي اكبر سيف، انتشارات دوران.
كتاب مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري، تاليف اُلسون و هرگنهان، ترجمه علي اكبر سيف، انتشارات دوران.
كتاب مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري ، تاليف بي.آر. هرگنهان و متيواج. السون، ترجمه علي اكبر سيف، انتشارات آگاه.
كتاب الگوهاي يادگيري ابزارهايي براي تدريس، تاليف بروس جويس، اميلي كالهون و ديويد هاپكينز، ترجمه محمود مهرمحمدي و لطفعلي عابدي، انتشارات سمت.
كتاب روشهاي يادگيري و مطالعه، تاليف علي اكبر سيف، انتشارات دوران.
كتاب روانشناسي يادگيري، تاليف فاطمه همايون فر، انتشارات فرانما.
كتاب روانشناسي يادگيري، تاليف فريبرز درتاج و محمد حسين خاني، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
كتاب كليات روش ها و فنون تدريس، تاليف امان الله صفوي، انتشارات معاصر.
كتاب مهارتهاي آموزشي و پرورشي (روشها و فنون تدريس)، تاليف حسن شعباني، انتشارات سمت.
كتاب الگوهاي جديد تدريس، تاليف بروس جويس، اميلي كالهون و مارشا ويل، ترجمه محمدرضا بهرنگي، انتشارات كمال تربيت.
كتاب روش ها و فنون تدريس، تاليف اسكندر فتحي آذر، انتشارات دانشگاه تبريز.
كتاب روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش، تاليف علي اكبر سيف، انتشارات آگاه.
كتاب روانشناسي تربيتي، تأليف پروين كديور، انتشارات فروزش.

براي دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :
 

مجموعه دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي
دروس استعداد تحصيلي دروس زبان انگليسي

استعداد تحصيلي ، نويسندگان : هادي مسيح خواه و محمد وكيلي انتشارات فرهنگ

كتاب هاي تخصصي انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروري

لازم به ذكر است داوطلباني كه قصد شركت در آزمون دكتري را دارند بايد از دانش عمومي زبان انگليسي برخوردار باشند . اين كه هر داوطلبي چه درصدي در درس زبان كنكور دكتري كسب مي كند ، تا حدودي به دانش زبان عمومي وي مربوط است .


مقالات مفيد براي آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي

در اين بخش قصد داريم تا مقالات مفيدي كه خواندن آن براي يك متقاضي كنكور دكتري مي تواند مفيد واقع شود را معرفي كنيم . با كليك كردن روي عنوان هر مقاله مي توانيد به راحتي به متن مقاله دسترسي پيدا كنيد .

1. ثبت نام دكتري 97

2. ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد 97

3. منابع آزمون دكتري

4. انتخاب رشته دكتري 97

5. انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد 97

6. دفترچه انتخاب رشته دكتري

7. دفترچه انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد

8. فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري

9. مصاحبه دكتري 97

10. مصاحبه دكتري دانشگاه آزاد 97

11. توضيحات كارنامه آزمون دكتري 

12. كارت ورود به جلسه آزمون دكتري

13. نتايج اوليه آزمون دكتري 97

14. نتايج انتخاب رشته آزمون دكتري 97

15. شهريه دكتري 97

16. شهريه دكتري دانشگاه آزاد 97

17. شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد

در نهايت مشاوران مركز مشاوره تحصيلي هيوا آماده اند تا از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني به تمامي سوالات شما پيرامون كنكور دكتري 97 و يافتن بهترين منابع كنكور دكتري پاسخ دهند .

 
منبع : منابع آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي 97
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي دانشگاه آزاد ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات فارسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي تجزيه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق قدرت  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زراعت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم دامي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي صنايع , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فيزيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم سياسي  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق خصوصي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي كاربردي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حسابداري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتيتراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت بازرگاني , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گازتراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري آب و هواشناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني مديريت ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري تكويني  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام , كارت ورود به جلسه آزمون دكتري , مصاحبه دكتري , انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج اوليه دكتري , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات فارسي , منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري , منابع آزمون دكتري جغرافياي سياسي , منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي , منابع آزمون دكتري ژئومورفولوژي , منابع آزمون دكتري آب و هواشناسي ,منابع آزمون دكتري سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات عرب , منابع آزمون دكتري علوم اقتصادي , منابع آزمون دكتري اقتصاد نفت و گاز ,منابع آزمون دكتري الهيات اديان و عرفان , منابع آزمون دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي , منابع آزمون دكتري الهيات علوم قرآن و حديث , منابع آزمون دكتري مددكاري اجتماعي , منابع آزمون دكتري جمعيت شناسي , منابع آزمون دكتري علوم اجتماعي , منابع آزمون دكتري تاريخ ايران دوره اسلام , منابع آزمون دكتري تاريخ ايران قبل از اسلام , منابع آزمون دكتري تاريخ اسلام , منابع آزمون دكتري تربيت بدني بيومكانيك ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني مديريت ورزشي , منابع آزمون دكتري الهيات تاريخ و تمدن ملل اسلامي , منابع آزمون دكتري الهيات كلام , منابع آزمون دكتري فقه شافعي , منابع آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي، منابع آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي 97، منابع دكتري تكنولوژي آموزشي، منابع آزمون دكتري آزاد تكنولوژي آموزشي دانشگاه آزاد،
امتیاز:
بازدید: