رشته آموزش عالي جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از تمامي رشته ها در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته آموزش عالي در سال 96 در دوره هاي روزانه ، نوبت دوم و پرديس خودگران و دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري آموزش عالي مي پردازيم .
سوالات آزمون دكتري آموزش عالي

در دفترچه ثبت نام آزمون دكتري ، رشته آموزش عالي شامل پنج گرايش مديريت آموزش عالي ، اقتصاد و مديريت مالي آموزش عالي ، برنامه ريزي توسعه آموزش عالي ، برنامه ريزي درسي در آموزش عالي ، فناوري اطلاع رساني در آموزش عالي است . عناوين دروس امتحاني اين رشته شامل موارد زير است :

عناوين دروس امتحاني رشته آموزش عالي در آزمون دكتري سراسري و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومي سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي  سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد
استعداد تحصيلي - زبان انگليسي  فلسفه ، مباني و اصول تربيت مسائل آموزش عالي ايران و جهان - مديريت و برنامه ريزي دانشگاهي (مباحث مديريت ، برنامه ريزي و توسعه آموزش عالي ) - آمار و روش تحقيق ( كمي ، كيفي )


 

 


منابع آزمون دكتري آموزش عالي

سازمان سنجش آموزش كشور ، منابع آزمون دكتري را به صورت قطعي بيان نكرده است و فقط به بيان كردن عناوين دروس امتحاني در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد پرداخته است . بنابر اين نميتوان به قطعيت گفت كه كتاب هاي زير جزو منابع اصلي آزمون دكتري آموزش عاليهستند . ما در اين مقاله تلاش كرده ‌ايم به معرفي كتاب‌ هاي موجود در بازار كه مي توانند به عنوان منابع مناسبي براي آمادگي آزمون دكتري 97باشند ، بپردازيم .
براي دروس تخصصي در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :

منابع آزمون دكتري آموزش عالي
دروس در سطح كارشناسي  فلسفه ، مباني و اصول تربيت كتاب اصول فلسفه تعليم و تربيت، تاليف علي شريعتمداري، انتشارات اميركبير.
كتاب فلسفه آموزش و پرورش، تاليف علي اكبر شعاري نژاد، انتشارات اميركبير.
كتاب نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش، تاليف عبدالحسين نقيب زاده، انتشارات طهوري.
كتاب فلسفه تربيت (فلسفه آموزش و پرورش)، تاليف عيسي ابراهيم زاده، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب اصول آموزش و پرورش، تاليف محمدباقر هوشيار، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب فلسفه آموزش و پرورش، تاليف فيليپ اسميت، مترجم سعيد بهشتي، انتشارات آستان قدس رضوي.
كتاب فلسفه تعليم و تربيت، تاليف دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.
كتاب اصول و مباني آموزش و پرورش، تاليف غلامحسين شكوهي، انتشارات آستان قدس رضوي.
كتاب مكاتب فلسفي و آراء تربيتي، تاليف جرالدگوتك، مترجم دكتر محمد جعفر پاك سرشت، انتشارات سمت.
كتاب اصول آموزش و پرورش، تاليف دكتر غلامحسين شكوهي، انتشارات به نشر.
كتاب نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش، تاليف دكتر ميرعبدالحسين نقيب زاده جلالي، انتشارات طهوري.
كتاب آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش، تاليف جورج فردريك نِلِر، مترجم فريدون بازرگان ديلمقاني، انتشارات سمت.
دروس در سطح كارشناسي ارشد مسائل آموزش عالي ايران و جهان كتاب چالش هاي فراروي آموزش عالي در هزاره سوم، تاليف ورنر زدهيرش و لوك اي.وبر. ترجمه رضا يوسفيان املشي، انتشارات دانشگاه امام حسين (ع).
كتاب تحليل و برآورد تقاضاي ورود به آموزش عالي، تاليف معصومه قارون، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي.
كتاب كيفيت آموزش عالي، تاليف محمد يمني، انتشارات سمت.
كتاب آموزش عالي در ايران و جهان، تاليف امير متقي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
كتاب ارزشيابي ماهيت نظارت و ارزيابي جاري در آموزش عالي غيرپزشكي كشور، تاليف خدايار ابيلي، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
كتاب ارزيابي دروني براي بهبود كيفيت دانشگاهي: نگاهي به يك دهه تجربه در نظام آموزش عالي ايران، تاليف عباس بازرگان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب طراحي و تدوين رويكرد مناسب تخصيص بودجه دانشگاهي ايران براساس شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي، تاليف اميرحسين كيذوري، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
كتاب ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي؛ مفاهيم، اصول، روش ها و معيارها، تاليف رضا محمدي و همكاران، انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور.
كتاب شاخص هاي آموزش عالي در ايران، تاليف پريدخت وحيدي، انتشارات وزارت برنامه و بودجه.
كتاب برنامه ريزي توسعه دانشگاهي، نظريه ها و تجربه ها، تاليف محمد يمني دوزي سرخابي، دانشگاه شهيد بهشتي.
كتاب مقدمه اي بر ارزيابي آموزشي و الگوهاي آن، تاليف عباس بازرگان، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.
كتاب كيفيت و ارزيابي آن در آموزش عالي: نگاهي به تجربه هاي ملي و بين المللي، تاليف عباس بازرگان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
كتاب ارزشيابي آموزشي (مفاهيم, الگوها, فرايند عملياتي)، تاليف عباس بازرگان، انتشارات سمت.
كتاب اعتباربخشي در آموزش عالي، تاليف مهرنوش پازارگادي، انتشارات صباح.
مديريت و برنامه ريزي دانشگاهي (مباحث مديريت ، برنامه ريزي و توسعه آموزش عالي ) كتاب مباني نظري و اصول مديريت آموزشي، تاليف علي علاقه بند، انتشارات روان.
كتاب مديريت رفتار سازماني، تاليف پال هرسي و كنث بلانچارد، ترجمه علي علاقه بند، انتشارات اميركبير.
كتاب مقدمات مديريت آموزشي، تاليف علي علاقه بند، انتشارات روان.
كتاب رهبري و مديريت آموزشي، تاليف سيد محمد ميركمالي، انتشارات يسطرون.
كتاب برنامه ريزي تغيير و نوگرداني در مديريت آموزشي، تاليف جري هرمن، ترجمه علي علاقه بند، انتشارات روان.
كتاب مديريت عمومي، تاليف علي علاقه بند، انتشارات روان.
كتاب ذهنيت فلسفي در مديريت آموزشي، تاليف فيليپ ژ اسميت، ترجمه محمدرضا بهرنگي، انتشارت گلچين .
كتاب تئوري تحقيق و عمل در مديريت آموزشي، تاليف وين ك هوي و سيسيل جيميسكل، ترجمه مير محمد سيد عباس زاده، انتشارات دانشگاه اروميه .
كتاب بالانشيني مديريت آموزشي، تاليف فدريكو مايور، ترجمه علي رووف، انتشارات آستان قدس رضوي .
كتاب مديريت آموزشي، تاليف علي شيرازي، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد .
كتاب مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي: شناخت و اجراي كيفيت فراگير، تاليف محمدمهدي تنعمي، انتشارت سمت.
كتاب مديريت كيفيت در آموزش عالي: چشم اندازي بين المللي به سنجش و تغيير سازماني، تاليف جان برنن، شاه تارلا، ترجمه كيوان صالحي، حسن رضا زين آبادي و كورش پرند، انتشارات مركز نشر دانشگاهي.
كتاب كليات مديريت آموزشي، تاليف مير محمد سيد عباس زاده، انتشارات دانشگاه اروميه .
كتاب رويكردهاي نوين به مديريت آموزشي، تاليف گروه كارشناسان oecd ، ترجمه محمدرضا آهنچيان و ديگران، انتشارات رشد .
كتاب مديريت كيفيت فراگير در آموزش، تاليف ساليس ادوارد، ترجمه سيد عليحديقي، انتشارات هواي تازه (نشر هستان).
كتاب مديريت كيفيت جامع در آموزش، تاليف عباس زند باف و ناصر آزاد، انتشارات روزنه كار .
كتاب فرايند برنامه ريزي – سياستگذاري در آموزش، تاليف وادي حداد، ترجمه غلامرضا گرائي نژاد، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
كتاب مديريت آموزشي و آموزشگاهي، تاليف محمدرضا بهرنگي، انتشارات گلچين.
كتاب سازمانها سيستم حقوقي و باز، تأليف ريچارد اسكات، ترجمه محمدرضا بهرنگي، انتشارات كمال تربيت.
كتاب چالش هاي مديريت آموزشي، تاليف مايك باتري، ترجمه علي اكبرامين بيدختي، انتشارات دانشگاه سمنان.
كتاب مديريت دانش در سازمانهاي آموزشي، تاليف حميد رحيمي و محمد نجفي، انتشارات جاودانه .
كتاب خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي آموزشي، تاليف رمضان جهانيان و ديگران، انتشارات اسپند هنر .
كتاب مديريت و برنامه ريزي آموزشي، تاليف محمد يارمحمديان و ديگران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان .
كتاب مديريت آموزشي، تاليف زهرا يوزباشي و عزيزالله بابلي، انتشارات كانون فرهنگي آموزش.
كتاب اصول مديريت آموزشي، تاليف علي علاقه بند، انتشارات پيام نور.
كتاب رهبري و مديريت آموزشي، تاليف آلن واكر و كليو ديموك، ترجمه علي اكبر امين بيدختي، انتشارات دانشگاه سمنان.
كتاب اصول و مفاهيم اساسي برنامه ريزي درسي، تاليف كوروش فتحي واجارگاه، انتشارات علم استادان.
كتاب نظريه هاي برنامه درسي، تاليف جي.پي. ميلر، ترجمه محمود مهرمحمدي، انتشارات سمت.
كتاب دانشگاهها چگونه كار مي كنند، سازمان علمي و رهبري آن از منظر سيبرنتيك، تاليف رابرت بيرن باوم، ترجمه حميدرضا آراسته، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي.
كتاب فرهنگ هاي برنامه درسي (نظريه ها)، تاليف بلوتين ژوزف و ديگران، ترجمه محمود مهرمحمدي و همكاران، انتشارات سمت.
كتاب برنامه ريزي درسي مدارس، تاليف الف. لوي، ترجمه فريده مشايخ، انتشارات مدرسه.
كتاب اصول اساسي برنامه ريزي درسي و آموزشي، تاليف رالف وينفرد تايلور، ترجمه علي تقي پورظهير، انتشارات آگه.
كتاب مقدمه اي بر برنامه ريزي آموزشي و درسي، تاليف علي تقي پورظهير، انتشارات آگه.
كتاب مباني برنامه ريزي آموزشي، تاليف اريه لوي، ترجمه فريده مشايخ، انتشارات مدرسه برهان.
كتاب برنامه ريزي آموزشي، تاليف بهرام حسن پور، انتشارات سمت.
كتاب برنامه ريزي درسي، تاليف منصوره سعيدالذاكرين، انتشارات انديشه رفيع.
كتاب ديدگاه هاي نو در برنامه ريزي آموزشي، تاليف فريده مشايخ، انتشارات سمت.
كتاب مباني برنامه ريزي آموزشي، تاليف يحيي فيوضات، انتشارات ويرايش.
كتاب فرآيند برنامه ريزي آموزشي، تاليف مشاوران يونسكو، ترجمه فريده مشايخ، انتشارات مدرسه برهان.
كتاب برنامه درسي: نظرگاه ها، رويكردها و چشم اندازها، تاليف محمود مهر محمدي، انتشارات آستان قدس رضوي.
كتاب برنامه درسي به سوي هويت هاي جديد، تاليف كورش فتحي واجارگاه، انتشارات آييژ.
كتاب برنامه ريزي درسي در مقطع متوسطه: تاليف حسن ملكي، انتشارات سمت.
كتاب برنامه ريزي درسي براي تدريس و يادگيري بهتر، تاليف گالن سيلور و همكاران، ترجمه غلامرضا خوي نژاد، انتشارات سمت.
كتاب چند مبحث اساسي در برنامه ريزي درسي، تاليف علي شريعتمداري، انتشارات سمت.
كتاب برنامه ريزي درسي (راهنماي عمل)، تاليف حسن ملكي، انتشارات مدرسه برهان.
كتاب بسترهاي فهم برنامه درسي، تاليف مصطفي قادري، انتشارات يادواره كتاب.
آمار و روش تحقيق (كمي ، كيفي ) كتاب احتمالات و آمار كاربردي، تاليف دكتر علي دلاور، انتشارات رشد.
كتاب آمار، تاليف عادل آذر و منصور مؤمني و سعيد جعفري، انتشارات سمت.
كتاب آمار استنباطي، تاليف دكتر حيدر علي هومن، انتشارات ساوالان.
كتاب آمار، تاليف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات كانون فرهنگي آموزش.
كتاب آمار در علوم انساني، تاليف دكتر علي دلاور، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب روش هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تاليف دكتر علي دلاور، انتشارات دوران.
كتاب شناخت روش علمي در علوم رفتاري، تاليف دكتر حيدرعلي هومن، انتشارات سمت.
كتاب رويكردها و روش هاي تحقيق در برنامه ريزي منطقه اي، تاليف حسين افراخته، انتشارات پرهان نقش.
كتاب روش هاي تحقيق، تاليف نصرالله فرجي، انتشارات پوران پژوهش.
كتاب روش تحقيق، تاليف مجتبي تيبا، انتشارات كانون فرهنگي آموزش.
كتاب روش هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تاليف اسماعيل بيابانگرد، انتشارات دوران.
كتاب روش تحقيق در علوم رفتاري، تاليف حسن پاشا شريفي و نسترن شريفي، انتشارات سخن.
كتاب تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي، تاليف جرج اندرو فرگوسن و يوشيو تاكانه، مترجم دكتر علي دلاور و دكتر سيامك نقشبندي، انتشارات ارسباران.
كتاب روش هاي آماري در علوم رفتاري، تاليف دانكن كرامر و دنيس هويت، مترجم حسن پاشا شريفي و جعفر نجفي زند و نسرين شريفي، انتشارات سخن.
كتاب روش تحقيق در علوم رفتاري، تاليف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازي، انتشارات آگه.

براي دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :
 

مجموعه دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي
دروس استعداد تحصيلي دروس زبان انگليسي

استعداد تحصيلي ، نويسندگان : هادي مسيح خواه و محمد وكيلي انتشارات فرهنگ

كتاب هاي تخصصي انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروري

لازم به ذكر است داوطلباني كه قصد شركت در آزمون دكتري را دارند بايد از دانش عمومي زبان انگليسي برخوردار باشند . اين كه هر داوطلبي چه درصدي در درس زبان كنكور دكتري كسب مي كند ، تا حدودي به دانش زبان عمومي وي مربوط است .


مقالات مفيد براي آزمون دكتري آموزش عالي

در اين بخش قصد داريم تا مقالات مفيدي كه خواندن آن براي يك متقاضي كنكور دكتري مي تواند مفيد واقع شود را معرفي كنيم . با كليك كردن روي عنوان هر مقاله مي توانيد به راحتي به متن مقاله دسترسي پيدا كنيد .

1. ثبت نام دكتري 97

2. ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد 97

3. منابع آزمون دكتري

4. انتخاب رشته دكتري 97

5. انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد 97

6. دفترچه انتخاب رشته دكتري

7. دفترچه انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد

8. فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري

9. مصاحبه دكتري 97

10. مصاحبه دكتري دانشگاه آزاد 97

11. توضيحات كارنامه آزمون دكتري 

12. كارت ورود به جلسه آزمون دكتري

13. نتايج اوليه آزمون دكتري 97

14. نتايج انتخاب رشته آزمون دكتري 97

15. شهريه دكتري 97

16. شهريه دكتري دانشگاه آزاد 97

17. شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد

در نهايت مشاوران مركز مشاوره تحصيلي هيوا آماده اند تا از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني به تمامي سوالات شما پيرامون كنكور دكتري 97 و يافتن بهترين منابع كنكور دكتري پاسخ دهند .

 

 

 
منبع : منابع آزمون دكتري آموزش عالي 97
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزادمصاحبه دكتري دانشگاه آزاد , راهنماي نگارش پايان نامه , اجزاي مقاله , انواع مقالات علمي , ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گاز , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري آب و هواشناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني مديريت ورزشي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري تكويني  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام , كارت ورود به جلسه آزمون دكتري , مصاحبه دكتري , انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج اوليه دكتري , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات فارسي , منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري ,منابع آزمون دكتري جغرافياي سياسي , منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستاييمنابع آزمون دكتري ژئومورفولوژي , منابع آزمون دكتري آب و هواشناسي , منابع آزمون دكتري سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات عرب , منابع آزمون دكتري علوم اقتصادي , منابع آزمون دكتري اقتصاد نفت و گاز , منابع آزمون دكتري الهيات اديان و عرفان , منابع آزمون دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي ,منابع آزمون دكتري الهيات علوم قرآن و حديث , منابع آزمون دكتري مددكاري اجتماعي ,منابع آزمون دكتري جمعيت شناسي , منابع آزمون دكتري علوم اجتماعي , منابع آزمون دكتري تاريخ ايران دوره اسلام , منابع آزمون دكتري تاريخ ايران قبل از اسلام , منابع آزمون دكتري تاريخ اسلام , منابع آزمون دكتري تربيت بدني بيومكانيك ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني مديريت ورزشي , منابع آزمون دكتري الهيات تاريخ و تمدن ملل اسلامي , منابع آزمون دكتري الهيات كلام , منابع آزمون دكتري فقه شافعي , منابع آزمون دكتري فلسفه , منابع آزمون دكتري فلسفه منطق , منابع آزمون دكتري فلسفه علم , منابع آزمون دكتري مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي , منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي , منابع آزمون دكتري پژوهش هنر ,منابع آزمون دكتري شهرسازي , منابع آزمون دكتري معماري , منابع آزمون دكتري مديريت پروژه , منابع آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي , منابع آزمون دكتري آموز
برچسب:
منابع آزمون دكتري آموزش عالي، منابع آزمون دكتري آموزش عالي 97، منابع دكتري آموزش عالي، منابع آزمون دكتري آزاد آموزش عالي دانشگاه آزاد،
امتیاز:
بازدید: