تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي عمران سازه توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .
ما در ابتدا تراز آخرين نفر پذيرفته شده در دكتري مهندسي عمران سازه 96 را در دانشگاه هاي مختلف طبق اطلاعات كارنامه هاي داوطلبان استخراج كرديم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تكميل ظرفيت دكتري ، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه را در سه دسته بدبينانه ، منطقي و خوشبينانه پيش بيني كرديم . هر چقدر تراز كسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبينانه نزديك تر يا بالاتر باشد ، شانس قبولي داوطلب بالاتر است . همچنين هر چقدر تراز متقاضي از محدوده خوشبينانه دورتر يا پايين تر باشد ، شانس وي براي قبولي در آن دانشگاه در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكتري 96 پايين تر است .
ترتيب معرفي دانشگاه ها از تراز بالا به پايين است ، به اين معني كه دانشگاه هاي با تراز قبولي بالاتر در ابتداي ليست و دانشگاه هاي با تراز پايين تر در انتهاي ليست معرفي شده اند . قطعا اين پيش بيني ها دقت صد درصدي ندارند ولي با توجه به اينكه اين آمار از تراز قبولي دكتري مهندسي عمران سازه 96 استخراج شده اند ، مي توانند راهنماي خوبي براي داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري باشند . در ادامه كليه دانشگاه هايي كه آمار آن ها در دسترسمان بود معرفي شده اند كه ممكن است بعضي از آن ها در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري سراسري معرفي نشوند .


 

 


نام دانشگاه يا موسسه تراز قبولي بدبينانه تراز قبولي منطقي تراز قبولي خوشبينانه
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5323 الي 5350 5126 الي 5322 4925 الي 5125
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه تربيت مدرس 4405 الي 4432 4208 الي 4404 4007 الي 4207
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه تهران 4137 الي 4164 3940 الي 4136 3739 الي 3939
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4137 الي 4164 3940 الي 4136 3739 الي 3939
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران 4073 الي 4100 3876 الي 4072 3675 الي 3875
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3847 الي 3874 3650 الي 3846 3449 الي 3649
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه اصفهان 3800 الي 3827 3603 الي 3799 3402 الي 3602
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه خوارزمي - تهران 3730 الي 3757 3533 الي 3729 3332 الي 3532
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه ملاير 3622 الي 3649 3425 الي 3621 3224 الي 3424
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه تهران 3601 الي 3628 3404 الي 3600 3203 الي 3403
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه تبريز 3555 الي 3582 3358 الي 3554 3157 الي 3357
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3500 الي 3527 3303 الي 3499 3102 الي 3302
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه يزد 3499 الي 3526 3302 الي 3498 3101 الي 3301
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه فردوسي مشهد 3449 الي 3476 3252 الي 3448 3051 الي 3251
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - قزوين 3424 الي 3451 3227 الي 3423 3026 الي 3226
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3402 الي 3429 3205 الي 3401 3004 الي 3204
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه شيراز 3400 الي 3427 3203 الي 3399 3002 الي 3202
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه گيلان - رشت 3341 الي 3368 3144 الي 3340 2943 الي 3143
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه زنجان 3217 الي 3244 3020 الي 3216 2819 الي 3019
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه اروميه 3169 الي 3196 2972 الي 3168 2771 الي 2971
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي اصفهان 3159 الي 3186 2962 الي 3158 2761 الي 2961
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3145 الي 3172 2948 الي 3144 2747 الي 2947
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه رازي - كرمانشاه 3119 الي 3146 2922 الي 3118 2721 الي 2921
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3098 الي 3125 2901 الي 3097 2700 الي 2900
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3098 الي 3125 2901 الي 3097 2700 الي 2900
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي شاهرود 3079 الي 3106 2882 الي 3078 2681 الي 2881
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3000 الي 3027 2803 الي 2999 2602 الي 2802
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه سمنان 2998 الي 3025 2801 الي 2997 2600 الي 2800
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2757 الي 2784 2560 الي 2756 2359 الي 2559
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه فردوسي مشهد 2745 الي 2772 2548 الي 2744 2347 الي 2547
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - قزوين 2718 الي 2745 2521 الي 2717 2320 الي 2520
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه تبريز 2711 الي 2738 2514 الي 2710 2313 الي 2513
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي شاهرود 2608 الي 2635 2411 الي 2607 2210 الي 2410
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه سمنان 2598 الي 2625 2401 الي 2597 2200 الي 2400
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2595 الي 2622 2398 الي 2594 2197 الي 2397
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه اروميه 2550 الي 2577 2353 الي 2549 2152 الي 2352
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2503 الي 2530 2306 الي 2502 2105 الي 2305
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2478 الي 2505 2281 الي 2477 2080 الي 2280
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه اصفهان 2342 الي 2369 2145 الي 2341 1944 الي 2144
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2312 الي 2339 2115 الي 2311 1914 الي 2114
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه قم 2199 الي 2226 2002 الي 2198 1801 الي 2001
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه خوارزمي - تهران 2096 الي 2123 1899 الي 2095 1698 الي 1898
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه سمنان 1998 الي 2025 1801 الي 1997 1600 الي 1800
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه گيلان - رشت 1916 الي 1943 1719 الي 1915 1518 الي 1718
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي شاهرود 1840 الي 1867 1643 الي 1839 1442 الي 1642
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي اصفهان 1838 الي 1865 1641 الي 1837 1440 الي 1640
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1798 الي 1825 1601 الي 1797 1400 الي 1600
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه اروميه 1708 الي 1735 1511 الي 1707 1310 الي 1510
مهندسي عمران - سازه / دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1248 الي 1275 1051 الي 1247 850 الي 1050

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده اي كه در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولي بدبينانه ذكر كرده ايم بالاتر باشد به اين معني است كه شانس قبولي زيادي در آن رشته محل داريد .

2) اگر تراز شما از محدودي كه در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولي خوشبينانه ذكر كرده ايم پايين تر باشد به اين معني است كه شانس قبولي پاييني در آن رشته محل داريد .

علاقه مندان به تحصيل در مقطع دكتري تخصصي مي توانند براي آزمودن شانس خود در تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد شركت كنند . كافيست قبل از ثبت نام در تكميل ظرفيت دكتري آزاد ، دفترچه تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تكميل ظرفيت دكتري آزاد 96 ثبت نام كنند . همچنين اگر قصد شركت در آزمون دكتري سال بعد را داريد به شما مطالعه مقالات ثبت نام دكتري 97 و ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد 97 را پيشنهاد مي كنيم . اگر همچنان درباره تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري 96 ابهامي داريد مي توانيد سوالات خود را از مشاوران مركز مشاوره تحصيلي هيوا بپرسيد . براي اين كار كافيست از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني هيوا استفاده كنيد . متقاضيان انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكتري سراسري مي توانند براي اطلاع از زمان دقيق اعلام نتايج تكميل ظرفيت دكتري در  كانال تلگرام دكتري تخصصي هيوا عضو شوند . 

 

علاقه مندان به شركت در تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد 96 در رشته مهندسي عمران سازه مي توانند مقاله تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه دانشگاه آزاد را مطالعه نمايند .


 
منبع : تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه 96

هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزادمصاحبه دكتري دانشگاه آزاد , راهنماي نگارش پايان نامه , اجزاي مقاله , انواع مقالات علمي , مقاله چيست , ايلتس , تافل , آزمون Gmat , انگيزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمونGMAT ( جي مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرك آزمون زبان آلماني A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصيه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه وcv , ثبت نام آزمون EPT  ( اي پي تي ) , آزمون هاي TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمونDELF و آزمون DALF , نگارش بيانيه علايق پژوهشي (statement of research interest),  اعلام نتايج دكتري 96 ,  راهنماي تكميل فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري ,  اعلام نتايج دكتري دانشگاه آزاد , شهريه دكتري شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , تحصيل در اتريش , هزينه هاي تحصيل در امريكا ,  كمك هزينه هاي تحصيلي در امريكا , تحصيل در خارج از كشور , تحصيل در كره جنوبي , هزينه زندگي و تحصيل در آلمان , هزينه زندگي و تحصيل در انگليس ,جزئيات اوليه ثبت نام و منابع آزمون دكتري 97 , تحصيل در ايتاليا , تحصيل در مالزي , تحصيل در سوئد , تحصيل در كانادا , تحصيل در نروژ , تحصيل در فنلاند , تحصيل در ژاپن , تحصيل در بلاروس , تحصيل در قبرس , تحصيل در آلمان , تحصيل در فرانسه , تحصيل در استراليا , تحصيل در انگلستان  , تحصيل در بلاروس  , تحصيل در اسپانيا , تحصيل در سوئيس , تحصيل در هلند ,تحصيل در لهستان  , تحصيل در چك , تحصيل در دانمارك , تحصيل در نيوزلند , تحصيل در روسيه , تحصيل در صربستان , تحصيل در آفريقاي جنوبي , تحصيل در هنگ كونگ , تحصيل در اسلواكي ,  تحصيل در چين ,  هزينه زندگي و هزينه تحصيل در خارج از كشور  ,  هدف از تحصيل در خارج از كشور , انتخاب دانشگاه مناسب براي تحصيل در خارج از كشور , تحصيل در خارج از كشور , انتخاب بهترين كشور براي تحصيل در خارج از كشور , حداقل معدل و رزومه و مدرك زبان براي تحصيل در خارج از كشور , اعلام نتايج تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دكتري , ثبت نام آزمون دكتري دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فارماكولوژي دامپزشكي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات فارسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي تجزيه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق قدرت  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زراعت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم دامي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي صنايع , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فيزيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم سياسي  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق خصوصي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي كاربردي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حسابداري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت بازرگاني , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي