تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مديريت دولتي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .
نحوه محاسبه تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي 96

ما در ابتدا تراز آخرين نفر پذيرفته شده در دكتري مديريت دولتي 96 را در دانشگاه هاي مختلف طبق اطلاعات كارنامه هاي داوطلبان استخراج كرديم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تكميل ظرفيت دكتري ، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي را در سه دسته بدبينانه ، منطقي و خوشبينانه پيش بيني كرديم . هر چقدر تراز كسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبينانه نزديك تر يا بالاتر باشد ، شانس قبولي داوطلب بالاتر است . همچنين هر چقدر تراز متقاضي از محدوده خوشبينانه دورتر يا پايين تر باشد ، شانس وي براي قبولي در آن دانشگاه در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكتري 96 پايين تر است .
ترتيب معرفي دانشگاه ها از تراز بالا به پايين است ، به اين معني كه دانشگاه هاي با تراز قبولي بالاتر در ابتداي ليست و دانشگاه هاي با تراز پايين تر در انتهاي ليست معرفي شده اند . قطعا اين پيش بيني ها دقت صد درصدي ندارند ولي با توجه به اينكه اين آمار از تراز قبولي دكتري مديريت دولتي 96 استخراج شده اند ، مي توانند راهنماي خوبي براي داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري باشند . در ادامه كليه دانشگاه هايي كه آمار آن ها در دسترسمان بود معرفي شده اند كه ممكن است بعضي از آن ها در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري سراسري معرفي نشوند .


 

 


تخمين تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي 96

نام دانشگاه يا موسسه تراز قبولي بدبينانه تراز قبولي منطقي تراز قبولي خوشبينانه
مديريت دولتي / دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5992 الي 6019 5795 الي 5991 5594 الي 5794
مديريت دولتي / دانشگاه تربيت مدرس 5614 الي 5641 5417 الي 5613 5216 الي 5416
مديريت دولتي / دانشگاه تربيت مدرس 5545 الي 5572 5348 الي 5544 5147 الي 5347
مديريت دولتي / دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5494 الي 5521 5297 الي 5493 5096 الي 5296
مديريت دولتي / دانشگاه تهران 5349 الي 5376 5152 الي 5348 4951 الي 5151
مديريت دولتي / دانشگاه تربيت مدرس 5349 الي 5376 5152 الي 5348 4951 الي 5151
مديريت دولتي / دانشگاه تهران 5100 الي 5127 4903 الي 5099 4702 الي 4902
مديريت دولتي / دانشگاه سمنان 4998 الي 5025 4801 الي 4997 4600 الي 4800
مديريت دولتي / دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4998 الي 5025 4801 الي 4997 4600 الي 4800
مديريت دولتي / دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4998 الي 5025 4801 الي 4997 4600 الي 4800
مديريت دولتي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم ) 4954 الي 4981 4757 الي 4953 4556 الي 4756
مديريت دولتي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم ) 4939 الي 4966 4742 الي 4938 4541 الي 4741
مديريت دولتي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم ) 4939 الي 4966 4742 الي 4938 4541 الي 4741
مديريت دولتي / دانشگاه خوارزمي - تهران 4928 الي 4955 4731 الي 4927 4530 الي 4730
مديريت دولتي / دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4925 الي 4952 4728 الي 4924 4527 الي 4727
مديريت دولتي / دانشگاه تربيت مدرس 4882 الي 4909 4685 الي 4881 4484 الي 4684
مديريت دولتي / دانشگاه خوارزمي - تهران 4868 الي 4895 4671 الي 4867 4470 الي 4670
مديريت دولتي / دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4831 الي 4858 4634 الي 4830 4433 الي 4633
مديريت دولتي / دانشگاه تهران 4820 الي 4847 4623 الي 4819 4422 الي 4622
مديريت دولتي / دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4787 الي 4814 4590 الي 4786 4389 الي 4589
مديريت دولتي / دانشگاه تهران 4782 الي 4809 4585 الي 4781 4384 الي 4584
مديريت دولتي / دانشگاه تهران 4744 الي 4771 4547 الي 4743 4346 الي 4546
مديريت دولتي / دانشگاه سمنان 4698 الي 4725 4501 الي 4697 4300 الي 4500
مديريت دولتي / دانشگاه تهران 4686 الي 4713 4489 الي 4685 4288 الي 4488
مديريت دولتي / دانشگاه فردوسي مشهد 4443 الي 4470 4246 الي 4442 4045 الي 4245
مديريت دولتي / دانشگاه سمنان 4398 الي 4425 4201 الي 4397 4000 الي 4200
مديريت دولتي / دانشگاه تهران 4395 الي 4422 4198 الي 4394 3997 الي 4197
مديريت دولتي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم ) 4318 الي 4345 4121 الي 4317 3920 الي 4120
مديريت دولتي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم ) 4286 الي 4313 4089 الي 4285 3888 الي 4088
مديريت دولتي / دانشگاه مازندران - بابلسر 4277 الي 4304 4080 الي 4276 3879 الي 4079
مديريت دولتي / دانشگاه لرستان - خرم آباد 4242 الي 4269 4045 الي 4241 3844 الي 4044
مديريت دولتي / دانشگاه لرستان - خرم آباد 4241 الي 4268 4044 الي 4240 3843 الي 4043
مديريت دولتي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم ) 4211 الي 4238 4014 الي 4210 3813 الي 4013
مديريت دولتي / دانشگاه فردوسي مشهد 4039 الي 4066 3842 الي 4038 3641 الي 3841
مديريت دولتي / دانشگاه سمنان 3998 الي 4025 3801 الي 3997 3600 الي 3800
مديريت دولتي / دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3998 الي 4025 3801 الي 3997 3600 الي 3800
مديريت دولتي / دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3998 الي 4025 3801 الي 3997 3600 الي 3800
مديريت دولتي / دانشگاه سمنان 3898 الي 3925 3701 الي 3897 3500 الي 3700
مديريت دولتي / دانشگاه مازندران - بابلسر 3891 الي 3918 3694 الي 3890 3493 الي 3693
مديريت دولتي / دانشگاه پيام نور استان تهران - مركز تحصيلات تكميلي تهران 3815 الي 3842 3618 الي 3814 3417 الي 3617
مديريت دولتي / دانشگاه سمنان 3804 الي 3831 3607 الي 3803 3406 الي 3606
مديريت دولتي / دانشگاه پيام نور استان تهران - مركز تحصيلات تكميلي تهران 3782 الي 3809 3585 الي 3781 3384 الي 3584
مديريت دولتي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي هاي امسال در تهران) 3748 الي 3775 3551 الي 3747 3350 الي 3550
مديريت دولتي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودي هاي امسال در تهران) 3704 الي 3731 3507 الي 3703 3306 الي 3506
مديريت دولتي / دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3690 الي 3717 3493 الي 3689 3292 الي 3492
مديريت دولتي / دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3661 الي 3688 3464 الي 3660 3263 الي 3463
مديريت دولتي / دانشگاه خوارزمي - تهران 3627 الي 3654 3430 الي 3626 3229 الي 3429
مديريت دولتي / دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3605 الي 3632 3408 الي 3604 3207 الي 3407
مديريت دولتي / دانشگاه خوارزمي - تهران 3599 الي 3626 3402 الي 3598 3201 الي 3401
مديريت دولتي / دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3536 الي 3563 3339 الي 3535 3138 الي 3338
مديريت دولتي / دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3514 الي 3541 3317 الي 3513 3116 الي 3316
مديريت دولتي / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان كيش ) 2851 الي 2878 2654 الي 2850 2453 الي 2653

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده اي كه در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولي بدبينانه ذكر كرده ايم بالاتر باشد به اين معني است كه شانس قبولي زيادي در آن رشته محل داريد .

2) اگر تراز شما از محدودي كه در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولي خوشبينانه ذكر كرده ايم پايين تر باشد به اين معني است كه شانس قبولي پاييني در آن رشته محل داريد .

علاقه مندان به تحصيل در مقطع دكتري تخصصي مي توانند براي آزمودن شانس خود در تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد شركت كنند . كافيست قبل از ثبت نام در تكميل ظرفيت دكتري آزاد ، دفترچه تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تكميل ظرفيت دكتري آزاد 96 ثبت نام كنند . همچنين اگر قصد شركت در آزمون دكتري سال بعد را داريد به شما مطالعه مقالات ثبت نام دكتري 97 و ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد 97 را پيشنهاد مي كنيم . اگر همچنان درباره تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري 96 ابهامي داريد مي توانيد سوالات خود را از مشاوران مركز مشاوره تحصيلي هيوا بپرسيد . براي اين كار كافيست از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني هيوا استفاده كنيد . متقاضيان انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكتري سراسري مي توانند براي اطلاع از زمان دقيق اعلام نتايج تكميل ظرفيت دكتري در  كانال تلگرام دكتري تخصصي هيوا عضو شوند . 

علاقه مندان به شركت در تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد 96 در رشته مديريت دولتي مي توانند مقاله تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي دانشگاه آزاد را مطالعه نمايند .

 


 

 

 

منبع : تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي 96


هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزادمصاحبه دكتري دانشگاه آزاد , راهنماي نگارش پايان نامه , اجزاي مقاله , انواع مقالات علمي , مقاله چيست , ايلتس , تافل , آزمون Gmat , انگيزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمونGMAT ( جي مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرك آزمون زبان آلماني A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصيه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه وcv , ثبت نام آزمون EPT  ( اي پي تي ) , آزمون هاي TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمونDELF و آزمون DALF , نگارش بيانيه علايق پژوهشي (statement of research interest),  اعلام نتايج دكتري 96 ,  راهنماي تكميل فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري ,  اعلام نتايج دكتري دانشگاه آزاد , شهريه دكتري شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , تحصيل در اتريش , هزينه هاي تحصيل در امريكا ,  كمك هزينه هاي تحصيلي در امريكا , تحصيل در خارج از كشور , تحصيل در كره جنوبي , هزينه زندگي و تحصيل در آلمان , هزينه زندگي و تحصيل در انگليس ,جزئيات اوليه ثبت نام و منابع آزمون دكتري 97 , تحصيل در ايتاليا , تحصيل در مالزي , تحصيل در سوئد , تحصيل در كانادا , تحصيل در نروژ , تحصيل در فنلاند , تحصيل در ژاپن , تحصيل در بلاروس , تحصيل در قبرس , تحصيل در آلمان , تحصيل در فرانسه , تحصيل در استراليا , تحصيل در انگلستان  , تحصيل در بلاروس  , تحصيل در اسپانيا , تحصيل در سوئيس , تحصيل در هلند ,تحصيل در لهستان  , تحصيل در چك , تحصيل در دانمارك , تحصيل در نيوزلند , تحصيل در روسيه , تحصيل در صربستان , تحصيل در آفريقاي جنوبي , تحصيل در هنگ كونگ , تحصيل در اسلواكي ,  تحصيل در چين ,  هزينه زندگي و هزينه تحصيل در خارج از كشور  ,  هدف از تحصيل در خارج از كشور , انتخاب دانشگاه مناسب براي تحصيل در خارج از كشور , تحصيل در خارج از كشور , انتخاب بهترين كشور براي تحصيل در خارج از كشور , حداقل معدل و رزومه و مدرك زبان براي تحصيل در خارج از كشور , اعلام نتايج تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دكتري , ثبت نام آزمون دكتري دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فارماكولوژي دامپزشكي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات فارسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي تجزيه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق قدرت  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زراعت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم دامي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي صنايع , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فيزيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم سياسي  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق خصوصي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي كاربردي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حسابداري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت بازرگاني , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي