تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي برق مخابرات توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .


نحوه محاسبه تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات 96

ما در ابتدا تراز آخرين نفر پذيرفته شده در دكتري مهندسي برق مخابرات 96 را در دانشگاه هاي مختلف طبق اطلاعات كارنامه هاي داوطلبان استخراج كرديم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تكميل ظرفيت دكتري ، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات را در سه دسته بدبينانه ، منطقي و خوشبينانه پيش بيني كرديم . هر چقدر تراز كسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبينانه نزديك تر يا بالاتر باشد ، شانس قبولي داوطلب بالاتر است . همچنين هر چقدر تراز متقاضي از محدوده خوشبينانه دورتر يا پايين تر باشد ، شانس وي براي قبولي در آن دانشگاه در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكتري 96 پايين تر است .
ترتيب معرفي دانشگاه ها از تراز بالا به پايين است ، به اين معني كه دانشگاه هاي با تراز قبولي بالاتر در ابتداي ليست و دانشگاه هاي با تراز پايين تر در انتهاي ليست معرفي شده اند . قطعا اين پيش بيني ها دقت صد درصدي ندارند ولي با توجه به اينكه اين آمار از تراز قبولي دكتري مهندسي برق مخابرات 96 استخراج شده اند ، مي توانند راهنماي خوبي براي داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري باشند . در ادامه كليه دانشگاه هايي كه آمار آن ها در دسترسمان بود معرفي شده اند كه ممكن است بعضي از آن ها در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري سراسري معرفي نشوند .


 

 


تخمين تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات 96

نام دانشگاه يا موسسه تراز قبولي بدبينانه تراز قبولي منطقي تراز قبولي خوشبينانه
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه تربيت مدرس 3402 الي 3429 3205 الي 3401 3004 الي 3204
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3038 الي 3065 2841 الي 3037 2640 الي 2840
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران 3038 الي 3065 2841 الي 3037 2640 الي 2840
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه تربيت مدرس 3006 الي 3033 2809 الي 3005 2608 الي 2808
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2998 الي 3025 2801 الي 2997 2600 الي 2800
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2903 الي 2930 2706 الي 2902 2505 الي 2705
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران 2651 الي 2678 2454 الي 2650 2253 الي 2453
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2598 الي 2625 2401 الي 2597 2200 الي 2400
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران 2547 الي 2574 2350 الي 2546 2149 الي 2349
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2463 الي 2490 2266 الي 2462 2065 الي 2265
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه اصفهان 2382 الي 2409 2185 الي 2381 1984 الي 2184
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه تهران 2361 الي 2388 2164 الي 2360 1963 الي 2163
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2350 الي 2377 2153 الي 2349 1952 الي 2152
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي اصفهان 2326 الي 2353 2129 الي 2325 1928 الي 2128
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه شاهد - تهران 2321 الي 2348 2124 الي 2320 1923 الي 2123
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه فردوسي مشهد 2321 الي 2348 2124 الي 2320 1923 الي 2123
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه شيراز 2150 الي 2177 1953 الي 2149 1752 الي 1952
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه شيراز 2092 الي 2119 1895 الي 2091 1694 الي 1894
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2092 الي 2119 1895 الي 2091 1694 الي 1894
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه فردوسي مشهد 2032 الي 2059 1835 الي 2031 1634 الي 1834
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه تربيت مدرس 2029 الي 2056 1832 الي 2028 1631 الي 1831
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه تهران 1973 الي 2000 1776 الي 1972 1575 الي 1775
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه شاهد - تهران 1968 الي 1995 1771 الي 1967 1570 الي 1770
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه شاهد - تهران 1923 الي 1950 1726 الي 1922 1525 الي 1725
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه شهيد چمران - اهواز 1897 الي 1924 1700 الي 1896 1499 الي 1699
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران 1897 الي 1924 1700 الي 1896 1499 الي 1699
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه تبريز 1872 الي 1899 1675 الي 1871 1474 الي 1674
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه يزد 1833 الي 1860 1636 الي 1832 1435 الي 1635
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه سمنان 1798 الي 1825 1601 الي 1797 1400 الي 1600
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه يزد 1782 الي 1809 1585 الي 1781 1384 الي 1584
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي اصفهان 1716 الي 1743 1519 الي 1715 1318 الي 1518
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه سمنان 1498 الي 1525 1301 الي 1497 1100 الي 1300
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه سمنان 1498 الي 1525 1301 الي 1497 1100 الي 1300
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه شاهد - تهران 1485 الي 1512 1288 الي 1484 1087 الي 1287
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1374 الي 1401 1177 الي 1373 976 الي 1176
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه فردوسي مشهد 1350 الي 1377 1153 الي 1349 952 الي 1152
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه اروميه 1241 الي 1268 1044 الي 1240 843 الي 1043
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه تبريز 1192 الي 1219 995 الي 1191 794 الي 994
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه سمنان 1098 الي 1125 901 الي 1097 700 الي 900
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه فردوسي مشهد 1039 الي 1066 842 الي 1038 641 الي 841
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه بيرجند 998 الي 1025 801 الي 997 600 الي 800
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي شيراز 998 الي 1025 801 الي 997 600 الي 800
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي شيراز 998 الي 1025 801 الي 997 600 الي 800
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه تبريز 916 الي 943 719 الي 915 518 الي 718
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه بيرجند 898 الي 925 701 الي 897 500 الي 700
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه اصفهان 891 الي 918 694 الي 890 493 الي 693
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 798 الي 825 601 الي 797 400 الي 600
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي شيراز 798 الي 825 601 الي 797 400 الي 600
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 105 الي 132 -92 الي 104 -293 الي -93
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه صنعتي شيراز 98 الي 125 -99 الي 97 -300 الي -100
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه تبريز 45 الي 72 -152 الي 44 -353 الي -153
مهندسي برق - مخابرات / دانشگاه اروميه 8 الي 35 -189 الي 7 -390 الي -190

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده اي كه در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولي بدبينانه ذكر كرده ايم بالاتر باشد به اين معني است كه شانس قبولي زيادي در آن رشته محل داريد .

2) اگر تراز شما از محدودي كه در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولي خوشبينانه ذكر كرده ايم پايين تر باشد به اين معني است كه شانس قبولي پاييني در آن رشته محل داريد .

علاقه مندان به تحصيل در مقطع دكتري تخصصي مي توانند براي آزمودن شانس خود در تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد شركت كنند . كافيست قبل از ثبت نام در تكميل ظرفيت دكتري آزاد ، دفترچه تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تكميل ظرفيت دكتري آزاد 96 ثبت نام كنند . همچنين اگر قصد شركت در آزمون دكتري سال بعد را داريد به شما مطالعه مقالات ثبت نام دكتري 97 و ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد 97 را پيشنهاد مي كنيم . اگر همچنان درباره تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري 96 ابهامي داريد مي توانيد سوالات خود را از مشاوران مركز مشاوره تحصيلي هيوا بپرسيد . براي اين كار كافيست از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني هيوا استفاده كنيد . متقاضيان انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكتري سراسري مي توانند براي اطلاع از زمان دقيق اعلام نتايج تكميل ظرفيت دكتري در  كانال تلگرام دكتري تخصصي هيوا عضو شوند . 

علاقه مندان به شركت در تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد 96 در رشته مهندسي برق مخابرات مي توانند مقاله تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات دانشگاه آزاد را مطالعه نمايند .

 


 


منبع : تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات 96
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزادمصاحبه دكتري دانشگاه آزاد , راهنماي نگارش پايان نامه , اجزاي مقاله , انواع مقالات علمي , مقاله چيست , ايلتس , تافل , آزمون Gmat , انگيزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمونGMAT ( جي مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرك آزمون زبان آلماني A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصيه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه وcv , ثبت نام آزمون EPT  ( اي پي تي ) , آزمون هاي TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمونDELF و آزمون DALF , نگارش بيانيه علايق پژوهشي (statement of research interest),  اعلام نتايج دكتري 96 ,  راهنماي تكميل فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري ,  اعلام نتايج دكتري دانشگاه آزاد , شهريه دكتري شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , تحصيل در اتريش , هزينه هاي تحصيل در امريكا ,  كمك هزينه هاي تحصيلي در امريكا , تحصيل در خارج از كشور , تحصيل در كره جنوبي , هزينه زندگي و تحصيل در آلمان , هزينه زندگي و تحصيل در انگليس ,جزئيات اوليه ثبت نام و منابع آزمون دكتري 97 , تحصيل در ايتاليا , تحصيل در مالزي , تحصيل در سوئد , تحصيل در كانادا , تحصيل در نروژ , تحصيل در فنلاند , تحصيل در ژاپن , تحصيل در بلاروس , تحصيل در قبرس , تحصيل در آلمان , تحصيل در فرانسه , تحصيل در استراليا , تحصيل در انگلستان  , تحصيل در بلاروس  , تحصيل در اسپانيا , تحصيل در سوئيس , تحصيل در هلند ,تحصيل در لهستان  , تحصيل در چك , تحصيل در دانمارك , تحصيل در نيوزلند , تحصيل در روسيه , تحصيل در صربستان , تحصيل در آفريقاي جنوبي , تحصيل در هنگ كونگ , تحصيل در اسلواكي ,  تحصيل در چين ,  هزينه زندگي و هزينه تحصيل در خارج از كشور  ,  هدف از تحصيل در خارج از كشور , انتخاب دانشگاه مناسب براي تحصيل در خارج از كشور , تحصيل در خارج از كشور , انتخاب بهترين كشور براي تحصيل در خارج از كشور , حداقل معدل و رزومه و مدرك زبان براي تحصيل در خارج از كشور , اعلام نتايج تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دكتري , ثبت نام آزمون دكتري دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فارماكولوژي دامپزشكي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات فارسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي تجزيه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق قدرت  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زراعت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم دامي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي صنايع , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فيزيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم سياسي  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق خصوصي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري دانشگاه آزاد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران سازه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت قرارداد هاي بين المللي نفت و گاز , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي كاربردي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك تبديل انرژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حسابداري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت دولتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت بازرگاني , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي