منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي

گروه مشاوره هيوا

منابع كنكور كارشناسي ارشد زبان عربي 97


زبان عربي يكي از رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . داوطلباني كه در زمان ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد اين رشته را به عنوان مجموعه امتحاني خود انتخاب مي كنند ، مي توانند در يكي از رشته گرايش هاي آن در مقطع كارشناسي ارشد به تحصيل بپردازند . مجموعه زبان عربي شامل گرايش هايي است كه در 2 كد ضريب دسته بندي شده اند . متقاضيان مي بايست به ضرايب دروس هر رشته گرايش كه در دفترچه ثبت نام كارشناسي ارشد درج شده توجه نموده و بر اساس آن برنامه ريزي خود را انجام دهند تا به نتيجه مطلوب يعني قبولي در آزمون ارشددست يابند . به عبارت ديگر بايد پس از انتخاب رشته گرايش مورد علاقه خود ، دروسي كه ضرايب بالاتري دارند را بيش تر مورد توجه قرار داده ومنابع كارشناسي ارشد مربوط به آن دروس را با دقت بيش تري مطالعه نمايند . با توجه به اين كه متقاضيان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد نيز در همان آزمون جامعي كه سازمان سنجش برگزار مي كند ، شركت مي نمايند اين منابع براي اين داوطلبان نيز مفيد و قابل استفاده خواهد بود .برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/24 ساعت: 14 توسط:heyvagroup :

منابع آزمون دكتري آموزش عالي 97


رشته آموزش عالي جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از تمامي رشته ها در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته آموزش عالي در سال 96 در دوره هاي روزانه ، نوبت دوم و پرديس خودگران و دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري آموزش عالي مي پردازيم .برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/23 ساعت: 16 توسط:heyvagroup :

منابع آزمون دكتري مديريت پروژه 97


رشته مديريت پروژه جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از رشته هاي عمران با گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، مديريت پروژه و ساخت ، معماري ( تمامي گرايش ها ) ، تكنولوژي معماري و انرژي معماري در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته مديريت پروژه در سال 96 در دوره هاي روزانه و نوبت دوم پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري مديريت پروژه مي پردازيم .برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/23 ساعت: 16 توسط:heyvagroup :

منابع آزمون دكتري شهرسازي 97


رشته شهرسازي جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه ازمجموعه برنامه ريزي شهري ، منطقه اي و مديريت شهري ( تمامي گرايش ها ) ، شهرسازي ، مديريت شهري ، طراحي شهري ، معماري ، برنامه ريزي و طراحي محيط ، مديريت محيط زيست ، گرايش هاي جغرافيا و برنامه ريزي توسعه منطقه اي در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته شهرسازي در سال 96 در دوره هاي بورس اعزام به خارج ، روزانه ، نوبت دوم ،پرديس خودگران و دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري شهرسازي مي پردازيم .برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/23 ساعت: 16 توسط:heyvagroup :

منابع آزمون دكتري پژوهش هنر 97


رشته پژوهش هنر جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه ازايران شناسي و تمامي رشته هاي هنر ، باستان شناسي و فرهنگ و زبان هاي باستاني در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته پژوهش هنر در سال 96 در دوره هاي بورس اعزام به خارج ، روزانه ، نوبت دوم ، پرديس خودگران ودانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري پژوهش هنر مي پردازيم .برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/23 ساعت: 15 توسط:heyvagroup :

منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي 97


رشته مرمت آثار و اشياي تاريخي جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از رشته هاي مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي ، مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي ، معماري ، شهرسازي ، طراحي شهري و عمران و صنايع دستي در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته مرمت آثار و اشياي تاريخي در سال 96 در دوره هاي بورس اعزام به خارج ، روزانه ، نوبت دوم ، پيام نور و پرديس خودگران پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي مي پردازيم .برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/23 ساعت: 15 توسط:heyvagroup :

منابع آزمون دكتري مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي 97رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از رشته هاي مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي ، مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي ، معماري ، شهرسازي ، طراحي شهري و عمران در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي در سال 96 در دوره هاي بورس اعزام به خارج ، روزانه و نوبت دوم پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسيسوالات و منابع آزمون دكتري مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي مي پردازيم .برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/23 ساعت: 15 توسط:heyvagroup :

منابع آزمون دكتري فلسفه علم 97


رشته فلسفه علم جزو رشته هاي امتحاني گروه علم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از تمامي رشته هاي فلسفه و رشته ها با گرايش فلسفه ، تمامي گرايش هاي الهيات و معارف اسلامي ، تمامي گرايش هاي رياضي ، تمامي گرايش هاي فيزيك ، تاريخ علم دوره اسلامي ، فلسفه علوم اجتماعي ، جامعه شناسي در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته فلسفه علم در سال 96 در دوره هاي روزانه و غير انتفاعي و دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري فلسفه علم مي پردازيم .برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/23 ساعت: 14 توسط:heyvagroup :

منابع آزمون دكتري فقه شافعي 97


رشته فقه شافعي جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از تمامي رشته هاي فقه شافعي در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته فقه شافعي در سال 96 در دوره هاي روزانه و نوبت دوم و دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري فقه شافعي مي پردازيم .

 


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/23 ساعت: 14 توسط:heyvagroup :

منابع آزمون دكتري الهيات كلام 97


رشته الهيات كلام جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از تمامي رشته هاي كلام و فلسفه ، فلسفه اخلاق و كلام (حكمت) اسلامي ، علوم حديث – گرايش كلام و عقايد در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته الهيات كلام در سال 96 در دوره هاي روزانه ، نوبت دوم ، غير انتفاعي وپرديس خودگران و دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري الهيات كلام مي پردازيم .


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/23 ساعت: 13 توسط:heyvagroup :

منابع آزمون دكتري الهيات تاريخ و تمدن ملل اسلامي 97


رشته الهيات تاريخ و تمدن ملل اسلامي جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از تمامي رشته هاي تاريخ ، تمامي رشته هاي تاريخ و تمدن ملل اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته الهيات تاريخ و تمدن ملل اسلامي در سال 96 در دوره هاي روزانه و نوبت دوم و دانشگاه آزادپذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري الهيات تاريخ و تمدن ملل اسلامي مي پردازيم .برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/23 ساعت: 13 توسط:heyvagroup :

:: مطالب مشابه